ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565-2566

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น.

กลับหน้าแรกสหกรณ์ ดูผลคะแนน ขั้นตอนการสรรหา ผลคะแนน แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา

รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต1

นายสุรัตน์ กัณหา
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต1
เบอร์ 1
นายสุรัตน์ กัณหา
นายมานิตย์ นิยมเหลา
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต1
เบอร์ 2
นายมานิตย์ นิยมเหลา

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต2

นางสาวศิวาการ จันทะไทย
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต2
เบอร์ 1
นางสาวศิวาการ จันทะไทย
นายชาติ ชาวสวน
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต2
เบอร์ 2
นายชาติ ชาวสวน
นายพรภิรมย์ หมวดไธสง
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต2
เบอร์ 3
นายพรภิรมย์ หมวดไธสง

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต3

นางพรพรรณ พิมพ์วาปี
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต3
เบอร์ 1
นางพรพรรณ พิมพ์วาปี
นางศุภร เติมทรัพย์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต3
เบอร์ 2
นางศุภร เติมทรัพย์

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต4

นายนกเทศ วงศ์กระโทก
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต4
เบอร์ 1
นายนกเทศ วงศ์กระโทก
นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต4
เบอร์ 2
นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต5

นางนิตย์รดี อนุสามิ
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต5
เบอร์ 1
นางนิตย์รดี อนุสามิ
นายประยุทธ พลบุตร
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต5
เบอร์ 2
นายประยุทธ พลบุตร

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต6

นายบุญโฮม ผิวฝ้าย
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต6
เบอร์ 1
นายบุญโฮม ผิวฝ้าย
นายปุรินทร์ จุนโกเศศ
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต6
เบอร์ 2
นายปุรินทร์ จุนโกเศศ

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต7

นางสุชีวา ศรีภิรมย์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต7
เบอร์ 1
นางสุชีวา ศรีภิรมย์
นางสาวอณัญญา ขุนศรี
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต7
เบอร์ 2
นางสาวอณัญญา ขุนศรี

รายชื่อผู้สมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย
ผู้สมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์ 1
นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย
นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร
ผู้สมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์ 2
นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร
นางอมราภรณ์ พุทโธ
ผู้สมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์ 3
นางอมราภรณ์ พุทโธ
นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด
ผู้สมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์ 4
นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด
นางสาวชนัญชิดา ภูริศรี
ผู้สมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์ 5
นางสาวชนัญชิดา ภูริศรี
นายนิทัศน์ น้อยจันอัด
ผู้สมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์ 6
นายนิทัศน์ น้อยจันอัด