ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2567

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 14.00 น.

กลับหน้าแรกสหกรณ์ ดูผลคะแนน ขั้นตอนการสรรหา ผลคะแนน แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา

รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 1

นายคฑาวุธ นันทิกิตติราษฎร์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 1
เบอร์ 1
นายคฑาวุธ นันทิกิตติราษฎร์
นายวัชรินทร์ พันธุ์เทศ
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 1
เบอร์ 2
นายวัชรินทร์ พันธุ์เทศ
นายอัครวัฒน์ ตะภูเขียว
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 1
เบอร์ 3
นายอัครวัฒน์ ตะภูเขียว

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 2

นายสรศักดิ์ สกุลลิ้มมีชัย
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 2
เบอร์ 1
นายสรศักดิ์ สกุลลิ้มมีชัย
นายสุทธิชัย ลำพุทธา
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 2
เบอร์ 2
นายสุทธิชัย ลำพุทธา
นายสุนันท์ สุวรรณ
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 2
เบอร์ 3
นายสุนันท์ สุวรรณ
นางนพมาศ ศรีทุม
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 2
เบอร์ 4
นางนพมาศ ศรีทุม
นางภูริกา สิงคลีประภา
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 2
เบอร์ 5
นางภูริกา สิงคลีประภา
น.ส.ฐิติมาพร นวลสิงห์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 2
เบอร์ 6
น.ส.ฐิติมาพร นวลสิงห์
นางชุลีพร แดนสุข
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 2
เบอร์ 7
นางชุลีพร แดนสุข
นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 2
เบอร์ 8
นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 3

นายไพรี ดุมรถ
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 3
เบอร์ 1
นายไพรี ดุมรถ
นายถนัด ธุระพันธ์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 3
เบอร์ 2
นายถนัด ธุระพันธ์
นางวันเพ็ญ ใจซื่อ
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 3
เบอร์ 3
นางวันเพ็ญ ใจซื่อ

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 4

นายเสกสรรค์ สองจันทร์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 4
เบอร์ 1
นายเสกสรรค์ สองจันทร์
นางสุชีวา ศรีภิรมย์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 4
เบอร์ 2
นางสุชีวา ศรีภิรมย์
นายสุรพล ป้อมพันธ์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 4
เบอร์ 3
นายสุรพล ป้อมพันธ์
น.ส.วิไลรัตน์ จิตตโคตร
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ กลุ่ม 4
เบอร์ 4
น.ส.วิไลรัตน์ จิตตโคตร