ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 14.00 น.

กลับหน้าแรกสหกรณ์ ดูผลคะแนน ขั้นตอนการสรรหา ผลคะแนน แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา

รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร ประธานกรรมการ

นายสาคร รอดขันเมือง
ผู้สมัคร ประธานกรรมการ
เบอร์ 1
นายสาคร รอดขันเมือง
นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย
ผู้สมัคร ประธานกรรมการ
เบอร์ 2
นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย
นายสมคิด แสงลี
ผู้สมัคร ประธานกรรมการ
เบอร์ 3
นายสมคิด แสงลี

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต1

นางชุลีพร แดนสุข
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต1
เบอร์ 1
นางชุลีพร แดนสุข
นางพัชรี ฤทธิ์ศร
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต1
เบอร์ 2
นางพัชรี ฤทธิ์ศร

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต2

นายถนัด ธุระพันธ์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต2
เบอร์ 1
นายถนัด ธุระพันธ์
นางจารุณี ดวงศรี
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต2
เบอร์ 2
นางจารุณี ดวงศรี

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต3

ดร.ฐนกร คำหารพล
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต3
เบอร์ 1
ดร.ฐนกร คำหารพล
นางสาวชนัญชิดา  ภูริศรี
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต3
เบอร์ 2
นางสาวชนัญชิดา ภูริศรี

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต4

นายสานิตย์ เหง้าพรหมมินทร์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต4
เบอร์ 1
นายสานิตย์ เหง้าพรหมมินทร์
นายณัฐวุธ แสงพรหม
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต4
เบอร์ 2
นายณัฐวุธ แสงพรหม
นายไพรี ดุมรถ
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต4
เบอร์ 3
นายไพรี ดุมรถ

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต5

นางสาวนพพร จันทรเสนา
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต5
เบอร์ 1
นางสาวนพพร จันทรเสนา
นายนิทัศน์ น้อยจันอัด
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต5
เบอร์ 2
นายนิทัศน์ น้อยจันอัด

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต6

นายสมศักดิ์ อุ่นเกิด
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต6
เบอร์ 1
นายสมศักดิ์ อุ่นเกิด
นายประเสริฐ สุภภูมิ
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต6
เบอร์ 2
นายประเสริฐ สุภภูมิ
นายคฑาวุธ นันทิกิตติราษฏร์
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต6
เบอร์ 3
นายคฑาวุธ นันทิกิตติราษฏร์

รายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต7

นางอมราภรณ์ พุทโธ
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต7
เบอร์ 1
นางอมราภรณ์ พุทโธ
นายสราวุฒิ ริดเขียว
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต7
เบอร์ 2
นายสราวุฒิ ริดเขียว
นางสาวพรพิมล พงษ์ไทย
ผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ เขต7
เบอร์ 3
นางสาวพรพิมล พงษ์ไทย

รายชื่อผู้สมัคร คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

วิไลรัตน์,พัชรินทร์, ปิยะพงษ์
ผู้สมัคร คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์ 1
วิไลรัตน์,พัชรินทร์, ปิยะพงษ์
ชาญณรงค์,เสาวคนธ์,ยศพร
ผู้สมัคร คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์ 2
ชาญณรงค์,เสาวคนธ์,ยศพร