ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565-2566

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น.

กลับหน้าแรกสหกรณ์ ดูผลคะแนน ขั้นตอนการสรรหา ผลคะแนน แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา

 

ตรวจสอบรายชื่อ รายหน่วย

เขต สถานที่สรรหา หน่วยสรรหาที่ จำนวนผู้มีสิทธิ์
เขต1  โรงพยาบาลนายูง 1 112
เขต1  โรงพยาบาลน้ำโสม 2 205
เขต1  โรงพยาบาลบ้านผือ 1 3 211
เขต1  โรงพยาบาลบ้านผือ 2 4 193
เขต2  โรงพยาบาลโนนสะอาด 5 170
เขต2  โรงพยาบาลกุมภวาปี 1 6 282
เขต2  โรงพยาบาลกุมภวาปี 2 7 181
เขต2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 8 121
เขต2  โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 9 49
เขต2  โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 70
เขต3  โรงพยาบาลไชยวาน 11 139
เขต3  โรงพยาบาลวังสามหมอ 12 194
เขต3  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ 13 182
เขต4  โรงพยาบาลเพ็ญ 1 14 130
เขต4  โรงพยาบาลเพ็ญ 2 15 189
เขต4  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 1 16 226
เขต4  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 2 17 200
เขต4  โรงพยาบาลสร้างคอม 18 118
เขต5  รพ.สต.บ้านจีต อำเภอกู่แก้ว 19 67
เขต5  โรงพยาบาลทุ่งฝน 20 120
เขต5  โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ 21 102
เขต5  โรงพยาบาลหนองหาน 1 22 205
เขต5  โรงพยาบาลหนองหาน 2 23 161
เขต6  โรงพยาบาลกุดจับ 24 197
เขต6  โรงพยาบาลหนองแสง 25 124
เขต6  โรงพยาบาลหนองวัวซอ 26 193
เขต6  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 1 (ข้าราชการ รพ.มะเร็ง+ รพ.ธัญญารักษ์) 27 194
เขต6  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 2 (พนง.ราชการ+ลูกจ้าง) 28 113
เขต6  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 3 (ว.พยาบาล,ศูนย์วิทย์) 29 106
เขต7  รพ.สต.บ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี 30 157
เขต7  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1 31 190
เขต7  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 32 293
เขต7  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 (บำนาญ) 33 187
เขต0  ยังไม่กำหนด 34 0
เขต0  สมาชิกสมทบ(ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา) 35 0
รวม 5,381

 

กลับหน้าหลัก แผนที่สรรหา