ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565-2566

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น.

กลับหน้าแรกสหกรณ์ ดูผลคะแนน ขั้นตอนการสรรหา ผลคะแนน แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา

ขั้นตอนการสรรหา

1. ในวันลงคะแนนเสียง เปิดให้ลงคะแนนสรรหา เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ อำเภอที่สมาชิกปฏิบัติงานเมื่อหมดเวลาอนุโลมให้คนที่เข้าแถวอยู่ในขณะนั้นลงคะแนนได้
2. ให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อ ตามลำดับเลขที่สมาชิก
3. สมาชิกแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์สรรหา โดยใช้หลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ, พนักงานของรัฐ หรือบัตรอื่น ที่ติดรูปถ่ายโดยทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ มาแสดงในการใช้สิทธิสรรหา
4. สมาชิกจะได้รับบัตรสรรหา 2 ใบ คือ บัตรสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการและบัตรสรรหากรรมการ โดยสามารถเลือกผู้ตรวจสอบกิจการได้ 3 คน และกรรมการได้ 7 คน (เขตละ 1 คน) 
5. บัตรสรรหาต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
5.1 บัตรปลอม
5.2 บัตรที่ทำเครื่องหมายสรรหาเกินจำนวน ผู้ตรวจสอบกิจการและกรรมการดำเนินการ ที่พึงมีสรรหาในคราวนั้น
5.3 บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมาย
5.4 บัตรที่มีเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด
6. เครื่องหมายที่ใช้ในการสรรหา 
7. การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา ให้กระทำได้ไม่เกินวันที่ 13 กันยายน 2564
    หลังจากนั้นหากประสงค์จะใช้สิทธิ์สรรหาในหน่วยอื่นที่ตนมิได้มีรายชื่ออยู่ ให้ยื่นคำร้องต่อกรรมการประจำหน่วยสรรหา
    พร้อมแนบหนังสือสั่งการปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
    กรณีปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยนั้นแต่ไม่มีชื่อในหน่วย(ชื่อปรากฎที่หน่วยอื่น)  ให้เจ้าหน้าที่สรรหา หรือสมาชิกลงลายชื่อรับรองสองคน

ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้ ในวันลงคะแนนเสียง   บริเวณปริมณฑลสรรหา เป็นอันขาด
1. ห้ามผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครหาเสียงในวันที่ลงคะแนนสรรหาทั้งในเขต ปริมณฑลและนอกเขตปริมณฑล เป็นอันขาด
2. ห้ามผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใส่เสื้อหรืออุปกรณ์ ใดๆที่เป็นสัญลักษณ์หรือหมายเลขอันเป็นการหาเสียง
3. ห้ามแจกเอกสารใบปลิวแผ่นพับ หรือบัตรแนะนำตัวของผู้สมัคร
4. ห้ามติดป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง

ดาวน์โหลด: แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ในหน่วยสรรหา (ก.ส.14).pdf