ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 14.00 น.

กลับหน้าแรกสหกรณ์ ดูผลคะแนน ขั้นตอนการสรรหา ผลคะแนน แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา

ขั้นตอนการสรรหา

1. เปิดให้ลงคะแนนสรรหา เวลา 08.00 - 14.00 น.  ณ อำเภอที่สมาชิกปฏิบัติงาน
2. เมื่อหมดเวลาอนุโลมให้คนที่เข้าแถวอยู่ในขณะนั้นลงคะแนนได้
3. ให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อ ตามลำดับเลขที่สมาชิก
4. สมาชิกแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์สรรหา โดยใช้หลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน, 
   บัตรประจำตัวข้าราชการ, พนักงานของรัฐ หรือบัตรอื่น ที่ติดรูปถ่ายโดยทางราชการ
   ออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ มาแสดงในการใช้สิทธิ์สรรหา
5. สมาชิกจะได้รับบัตรสรรหา 3 ใบ คือ บัตรสรรหาประธานกรรมการ, 
   บัตรสรรหากรรมการดำเนินการ และบัตรสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ 
   สามารถเลือกประธานกรรมการไดหนึ่งเบอร์ เลือกกรรมการได้เจ็ดเบอร์(เขตละหนึ่งเบอร์) 
   และเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้หนึ่งเบอร์  
6. บัตรสรรหาต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
   6.1 บัตรปลอม
   6.2 บัตรที่ทำเครื่องหมายสรรหาเกินจำนวนประธานกรรมการ, กรรมการดำเนินการ
       และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ที่พึงมีสรรหาในคราวนั้น
   6.3 บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมาย
   6.4 บัตรที่มีเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด
7. เครื่องหมายที่ใช้ในการสรรหา  
8.การแจ้งย้ายหน่วยสรรหาสามารถทำได้ภายใน 9 กันยายน 2565
9. สามารถใช้สิทธิ์สรรหาล่วงหน้าได้ ระหว่าง 16-17 กันยายน 2565 เวลา 08.30-15.30 น. 
   ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
10. ไม่ให้มีการสรรหาข้ามหน่วย

 

ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้ ในวันลงคะแนนเสียง   บริเวณปริมณฑลสรรหา เป็นอันขาด
1. ห้ามผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครหาเสียงในวันที่ลงคะแนนสรรหาทั้งในเขต ปริมณฑลและนอกเขตปริมณฑล เป็นอันขาด
2. ห้ามผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใส่เสื้อหรืออุปกรณ์ ใดๆที่เป็นสัญลักษณ์หรือหมายเลขอันเป็นการหาเสียง
3. ห้ามแจกเอกสารใบปลิวแผ่นพับ หรือบัตรแนะนำตัวของผู้สมัคร
4. ห้ามติดป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง

ดาวน์โหลด: แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ในหน่วยสรรหา (ก.ส.14).pdf