Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. โครงการผ่อนผันการชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง — 28 ตุลาคม 2021
  2. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในสถานการณ์ของโรคโควิ-19 — 28 ตุลาคม 2021
  3. การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล — 26 ตุลาคม 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์ ศรีกะแกะ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1) — 26 ตุลาคม 2021
  5. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 — 19 ตุลาคม 2021

Author's posts listingsก.พ.
26


ขยายงวดชำระหนี้และหลักประกันเงินกู้สามัญและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 20 เมื่อ 29 มกราคม 2556 มี …

Continue reading »

พ.ย.
08


การจัดสวัสดิการ และเงินกู้แก่สมาชิกแต่ละประเภท

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้เปิดรับสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราวเข้า …

Continue reading »

ก.ย.
03


ระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนผู้ตรวจสอบ

เม.ย.
11


สสธท.เปิดรับสมาชิกสมทบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย …

Continue reading »

มี.ค.
05


หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมแก่สมาชิก

สหกรณ์ฯเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกู้ดังนี้ กู้ ฉุกเฉินทั่วไปแล …

Continue reading »

ก.พ.
13


ประกาศสหกรณ์เรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เรื …

Continue reading »