«

»

ก.พ.
07


ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ฌกส. ประเภท2 นางหนูนิล เสียงใส

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรัตน์ กัณหา กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางชุลีพร แดนสุข กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประเภทที่ 2 นางหนูนิล เสียงใส


Share to Line