«

»

มิ.ย.
06


รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9 /2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ให้รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา จำนวน 5 คน เพื่อทำหน้าที่อำนวยการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ      แล้วเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา 

  1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
  2. ไม่เป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
  3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
  4. เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

สมาชิกที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ตั้งแต่        วันที่ 29 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  2 มิถุนายน  พ.ศ. 2565

ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา

ใบสมัครเป็นกรรมการสรรหา


Share to Line