«

»

ธ.ค.
22


มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นางสาวสุภาณี สร้อยสังวาลย์ สมาชิกล้านอุดร

21 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี (ล้านอุดร) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต รายแรก นางสาวสุภาณี สร้อยสังวาลย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด จำนวนเงิน 1 ล้านบาทถ้วน


Share to Line