«

»

มี.ค.
05


หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมแก่สมาชิก

สหกรณ์ฯเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกู้ดังนี้
กู้ ฉุกเฉินทั่วไปและAtM กู้สูงสุด 80,000 บาท ส่งชำระได้ไม่เกิน 12 งวด
ลดระยะเวลาขอกู้วนซ้ำกู้เงินสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
– กู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบสหกรณ์ เดิม 18 งวด เป็น 12 งวด
– กู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบธนาคารเดิม 24 งวด เป็น 18 งวด
ขยายเวลากู้ตามเกณฑ์อายุผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันดังนี้
-กรณี้ผู้กู้และผู้ค้ำ ซึ่งรับเงินบำนาญ มีอายุตัวครบ 70 ปีบริบูรณ์
-กรณี้ผู้กู้และผู้ค้ำ ซึ่งรับเงินบำเหน็จ มีอายุตัวครบ 60 ปีบริบูรณ์
* หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้กู้ยืมแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2555
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแผ่นพับรวม การให้บริการเงินกู้ (ใหม่).pdf  << สรุปทุกเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับการกู้

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดคำขอกู้เงินฉุกเฉิน ATM

ดาวน์โหลดวิธีกดเงินกู้ ATM

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกู้สามัญ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกู้สวัสดิการ


Share to Line