«

»

ก.พ.
26


ขยายงวดชำระหนี้และหลักประกันเงินกู้สามัญและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 20 เมื่อ 29 มกราคม 2556 มีมติแก้ไขระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และยกเลิกประกาศสหกรณ์ฯเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกู้สามัญลงวันที่ 29 มีนาคม 2554 และประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เงินกุ้สามัญพัฒนาชีวิตวันที่ 29 มีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้…

สมาชิกกลุ่มที่ 1

ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
1. ขยายงวดส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญ
จากเดิม ส่งชำระไม่เกิน 144 งวด ปรับเพิ่มเป็น ส่งชำระไม่เกิน 156 งวด
2. ขยายวงเงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากเดิม ส่งชำระไม่เกิน 180 งวด ปรับเพิ่มเป็น ส่งชำระไม่เกิน 204 งวด
3. หลักประกันเงินกู้สามัญและเงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ดังต่อไปนี้
1) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
3) วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001-1,500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
4) วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,001-2,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน
5) วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,000,001-2,500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน

[ดาวน์โหลด..ประกาศขยายงวดชำระหนี้และหลักประกันฯ]


Share to Line