«

»

ธ.ค.
30


เปิดให้กู้ยืมตามโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ

ประกาศ เรื่อง การให้กู้ยืมตามโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ

แบบฟอร์มกู้เงินสามัญสวัสดิการส่งเสริมอาชีพ

เอกสารประกอบการกู้

 1. คำขอกู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ
 2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการส่งเสริมอาชีพ
 3. แบบเสนอโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ
 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู้/ผู้ค้ำ)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 8. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
 9. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
 10. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารหรือสหกรณ์

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์
 2. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
 6. หนังสือรับรองเงินเดือน ผู้ค้ำประกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้กู้


Share to Line