«

»

ม.ค.
12


ขยายระยะเวลาโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

ขยายระยะเวลาโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง

เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019

โดยสมาชิกสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ:

ขยายระยะเวลาโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระหนี้ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19


Share to Line