เจ้าหน้าที่ฯ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวทัศนีย์ กำไรทอง
ผู้จัดการ

 

นางชญาดา วงษา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
นายจารุวัฒน์ โคตรประดา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

 

 

นางอัญชุลี  เสงี่ยมศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวศศิภรณ์  เทพนวน
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายกันย์ชัชชัย  โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวศิรดา เสืออุดม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ภัทธราวดี ยศสงคราม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

นายอมเรศ  อุปพงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววรรณพร ไชยสัตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอำพร ราชชะ
เจ้าหน้าที่บริการ
นายศราวุธ สืบอินทร์
พนักงานขับรถ

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

    
นางสาวณัฐธพิมพ์  สุมังเกษตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสิริพร  แสงตา
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

 

 

 

 

 

 


Share to Line