เจ้าหน้าที่ฯ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวทัศนีย์ กำไรทอง
นางสาวทัศนีย์ กำไรทอง
ผู้จัดการ

 

นายจารุวัฒน์ โคตรประดา นางจำเนียร พงษ์ไทย  
นายจารุวัฒน์ โคตรประดา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
นางจำเนียร พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 

 

นางชญาดา  มูลพานิชย์ นางอัญชุลี เสงี่ยมศักดิ์ นางสาวสมฤดี สินชื่น นางสาวศศิภรณ์  เทพนวน
นางชญาดา  มูลพานิชย์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
นางอัญชุลี เสงี่ยมศักดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสมฤดี สินชื่น
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวศศิภรณ์  เทพนวน
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นายกันย์ชัชชัย โพธิหล้า นางสาวภัทธราวดี  ชัยเกิด นางสาวอำพร ราชชะ
นายกันย์ชัชชัย โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวภัทธราวดี  ชัยเกิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอำพร ราชชะ
เจ้าหน้าที่บริการ

 

 

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์?

 

นายอมเรศ  อุปพงศ์ นางสาวศิริพร  แสงตา
นายอมเรศ  อุปพงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสิริพร  แสงตา
เจ้าหน้าที่บัญชี

 


Share to Line