เจ้าหน้าที่ฯ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวทัศนีย์ กำไรทอง
ผู้จัดการ

 

นางอัญชุลี เสงี่ยมศักดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางจำเนียร พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายจารุวัฒน์ โคตรประดา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

aoy
นางสาวชญาดา น้อยนันตะ
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวภัทธราวดี  ชัยเกิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวอำพร ราชชะ
เจ้าหน้าที่บริการ
นายกันย์ชัชชัย โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์?

 

นายสราวุฒิ  เมฆเวียน
นายสราวุฒิ  เมฆเวียน
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสมฤดี สินชื่น
เจ้าหน้าที่บัญชี