เจ้าหน้าที่ฯ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

thatsanee_nid
นางสาวทัศนีย์ กำไรทอง
ผู้จัดการ

 

unchulee_ooh jumnean_ooy jaruwat_wat
นางอัญชุลี เสงี่ยมศักดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางจำเนียร พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายจารุวัฒน์ โคตรประดา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

somruedee_sweetwan chayada_yaya phattarawadee_aoy
นางสาวสมฤดี สินชื่น
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวชญาดา น้อยนันตะ
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวภัทธราวดี  ชัยเกิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

umpon_boom kanchatchai_tui
นางสาวอำพร ราชชะ
เจ้าหน้าที่บริการ
นายกันย์ชัชชัย โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์?

 

amaret_art siripon_may
นายอมเรศ  อุปพงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวศิริพร  แสงตา
เจ้าหน้าที่บัญชี

 


Share to Line