เจ้าหน้าที่ฯ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

thatsanee_nid
นางสาวทัศนีย์ กำไรทอง
ผู้จัดการ

 

jaruwat_wat jumnean_ooy nat_pi_chet_300px
นายจารุวัฒน์ โคตรประดา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
นางจำเนียร พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายณัฏฐพิเชษฐ์  พูลทองคำ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

chayada_yaya unchulee_ooh somruedee_sweetwan
นางสาวชญาดา น้อยนันตะ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
นางอัญชุลี เสงี่ยมศักดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสมฤดี สินชื่น
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวศศิภรณ์  เทพนวน
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

kanchatchai_tui phattarawadee_aoy umpon_boom
นายกันย์ชัชชัย โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวภัทธราวดี  ชัยเกิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอำพร ราชชะ
เจ้าหน้าที่บริการ

 

 

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์?

 

amaret_art siripon_sangta
นายอมเรศ  อุปพงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวศิริพร  แสงตา
เจ้าหน้าที่บัญชี

 


Share to Line