เจ้าหน้าที่ฯ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวทัศนีย์ กำไรทอง
ผู้จัดการ
นางชญาดา วงษา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
นายจารุวัฒน์ โคตรประดา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ sirada2-500px.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ saowalak.jpg
นางอัญชุลี  เสงี่ยมศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นายอมเรศ  อุปพงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายกันย์ชัชชัย  โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวศิรดา เสืออุดม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.ภัทธราวดี ยศสงคราม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.เสาวลักษณ์ วลัยทวีสิน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวศศิภรณ์  เทพนวน
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาววรรณพร ไชยสัตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอำพร ราชชะ
เจ้าหน้าที่บริการ
นายศราวุธ สืบอินทร์
พนักงานขับรถ

 

 

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

    
นางสาวณัฐธพิมพ์  สุมังเกษตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสิริพร  แสงตา
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

 

 

 


Share to Line