เจ้าหน้าที่ฯ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวทัศนีย์  กำไรทอง
นางสาวทัศนีย์ กำไรทอง
ผู้จัดการ

 

นางชญาดา  มูลพานิชย์
นายจารุวัฒน์ โคตรประดา
นางชญาดา มูลพานิชย์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
นายจารุวัฒน์ โคตรประดา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

 

 

นางอัญชุลี เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวศศิภรณ์  เทพนวน
นายกันย์ชัชชัย โพธิหล้า
นางจำเนียร พงษ์ไทย
นางสาวภัทธราวดี  ชัยเกิด

นางอัญชุลี  เสงี่ยมศักดิ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวศศิภรณ์  เทพนวน

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายกันย์ชัชชัย  โพธิหล้า

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางจำเนียร  พงษ์ไทย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 นางสาวภัทธราวดี  ชัยเกิด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

นายอมเรศ  อุปพงศ์ นางสาววรรณพร  ไชยสัตย์ นางสาวอำพร  ราชชะ นายศราวุธ  สืบอินทร์

นายอมเรศ  อุปพงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววรรณพร ไชยสัตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอำพร ราชชะ
เจ้าหน้าที่บริการ
นายศราวุธ สืบอินทร์
พนักงานขับรถ

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นางสาวณัฐพิมพ์  สุมังเกษตร
นางสาวณัฐธพิมพ์  สุมังเกษตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสิริพร  แสงตา
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

 

 

 

 

 

 


Share to Line