ธ.ค.
03


กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2564)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2564)


Share to Line

ธ.ค.
02


แจ้งวันหยุดทำการ


Share to Line

พ.ย.
29


แผนการอนุมัติเงินกู้ เดือนธันวาคม 2564


Share to Line

พ.ย.
04


ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565

ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565


Share to Line

พ.ย.
02


โครงการผ่อนผันการชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง

โครงการผ่อนผันการชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระหนี้ โควิด 19 ปี 2564-2565


Share to Line

ธ.ค.
02


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน

 

ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน 03-12-2564


Share to Line

ธ.ค.
02


กำหนดการรับสมัคร กองทุนภาคอีสาน ล้านที่ 1

ใบสมัคร ล้านอีสานที่ 1

ใบสมัคร ล้านอีสานที่ 2


Share to Line

ธ.ค.
02


กำหนดการรับสมัคร กองทุนภาคอีสาน ล้านที่ 2

 

ใบสมัคร ล้านอีสานที่ 1

ใบสมัคร ล้านอีสานที่ 2


Share to Line

พ.ย.
23


แจ้งกำหนดครบชำระสมาคม สสธท., กสธท., ชสอ. และกองทุนภาคอีสาน

วิธีการตรวจสอบรายการหักประกันชีวิตและฌาปนกิจผ่านปันผล


Share to Line

พ.ย.
20


งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 2564


Share to Line

พ.ย.
18


แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ


Share to Line