ต.ค.
18


รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564


Share to Line

ต.ค.
18


แจ้งวันหยุดทำการ 22 ตุลาคม 2564


Share to Line

ต.ค.
11


โปรแกรมคำนณวนการส่งหุ้นเป็นปันผล

โปรแกรมคำนณวนหุ้นเป็นปันผล


Share to Line

ต.ค.
08


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน กันยายน-พฤศจิกายน 2564

 

ข่าวสารการรับสมัคร ฌาปนกิจและกองทุน 08-10-2564


Share to Line

ต.ค.
02


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

เนื่องด้วยการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 26) จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับฝากในวันที่ 30 กันยาน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 28 ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ต่อไปอีกเป็นระยะที่ 27 ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้

  1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่ครบกำหนดฝากในวันที่ 30 กันยายน 2564 หากไม่ถอนหรือปิดบัญชีเงินฝาก ให้ถือว่า ได้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 27) ต่อ
  2. รับบริการเปิดบัญชีเงินฝากจากสมาชิกรายใหม่ มีเงื่อนไขดังนี้

2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

2.2 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งที่ 2 จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน 500 บาท

2.3  ถ้าถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์

2.4  ยอดเงินฝากในบัญชีมีจำนวนต่ำกว่า 2,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

  1. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ ฯ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี)
  2. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2565

จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 27) ได้ที่สหกรณ์ภายในระยะเวลา        ที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ

ดาวน์โหลด  ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2


Share to Line

ต.ค.
01


ตรวจสอบเงินโอนค่าเดินทางไปสรรหา

ตรวจสอบเงินโอนค่าเดินทางไปสรรหา คลิ๊ก  🔍


Share to Line

ก.ย.
28


เปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  เปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม


Share to Line

ก.ย.
28


แผนการอนุมัติเงินกู้

 

(ปรับปรุงใหม่ 28/09/2564)


Share to Line

ก.ย.
27


ขอให้สมาชิกตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผล


แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน


Share to Line

ก.ย.
27


ผลการนับคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 23 กันยายน 2564


Share to Line

ก.ย.
23


ตรวจสอบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565 อย่างไม่เป็นทางการได้  ที่นี่ 

ดูผลคะแนน


Share to Line

ก.ย.
21


แบบสำรวจความคิดเห็น ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

แบบสำรวจความคิดเห็น ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564


Share to Line

ก.ย.
21


รายงานประจำปี 2563

รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 Update 21-09-2564

สำหรับรับรองรายงานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 31 ตุลาคม 2564


Share to Line

ก.ย.
10


กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเอทีเอ็ม

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม


Share to Line

ก.ย.
06


ประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2564 พร้อมคำสั่งแต่งตั้ง

คำสังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2564

ประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2564


Share to Line

ก.ย.
06


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการสมัครขอรับทุนการศึกษาปี 2564 รอบที่ 1 และ 2 ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ย.
02


ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ย.
02


ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ กสธท.(ล้านที่2)

วันที่  1 กันยายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสถิต  แสงจันทร์ สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่ 2 ) จำนวน 1,000,000.00  บาท


Share to Line

ส.ค.
13


มอบเงินศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ฯ นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบเงินนช่วยเหลือศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลหนองหนองหาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โรงพยาบาลบ้านผือ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยฯ สามพร้าว (อ.เมือง) แห่งละ 4,000 บาท เมื่อวันที่ 11และ 13 สิงหาคม 2564


Share to Line

ส.ค.
05


เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf


Share to Line

ก.ค.
29


ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1/2564)

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1-2564).pdf

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ค.
28


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564.pdf

ตรวจสอบและยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษา (คลิ๊ก)


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.pdf


Share to Line

มิ.ย.
21


ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565

ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565.pdf

แบบฟอร์มเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม.pdf


Share to Line

มิ.ย.
10


โครงการปรับลดอัตราการชําระทุนเรือนหุ้นรายเดือนเพื่อนําส่วนลดมาชําระหนี้รายเดือน

โครงการปรับลดการชำระหุ้น เพื่อนำส่วนต่าง มาชำระหนี้รายเดือน.pdf

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นและเงินกู้ยืม รายเดือน (โครงการลดหุ้นเหลือ300บาท เพื่อชำระหนี้).pdf

>>อับโหลดไฟล์(คลิ๊ก)


Share to Line

พ.ค.
25


การปรับลดหุ้นจาก 5% เหลือ 3%

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน.pdf


Share to Line