มิ.ย.
01


แผรอนุมัติเงินกู้ เดือนมิถุนายน 2566


Share to Line

พ.ค.
24


จดหมายข่าว เดือน พฤษภาคม 2566

จดหมายข่าว พฤษภาคม 2566


Share to Line

พ.ค.
24


แจ้งวันหยุดทำการ เดือนพฤษภาคม 2566


Share to Line

พ.ค.
11


แผนอนุมัติเงินกู้ประจำเดือนพฤษภาคม 2566


Share to Line

เม.ย.
30


ให้ทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรปี 2566

>>>> ยื่นขอรับทุนการศึกษา ออนไลน์ ได้ที่นี่ คลิ๊ก <<<<

ประกาศให้ทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิกประจำปี 2566

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสมาชิก ประจำปี 2566

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน

 


Share to Line

เม.ย.
25


ข่าวสารการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจและกองทุนประกันชีวิต

 

ข่าวสารการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจและกองทุนประกันชีวิต


Share to Line

เม.ย.
03


กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมการกู้เงินประเภทสามัญรวมหนี้

กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมการกู้เงินประเภทสามัญรวมหนี้


Share to Line

ก.พ.
10


ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้


Share to Line

ก.พ.
10


กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้ ข้อ 15 การให้กู้ยืม ในกรณีการให้กู้ยืมซึ่งการอันจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้ ข้อ 15


Share to Line

ก.พ.
10


กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566

กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566


Share to Line

ธ.ค.
06


กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

อ่านประกาศ:

ประกาศ เรื่องกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562


Share to Line

พ.ย.
10


เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance) 15 พย 2565 – 30 กย 2566

อ่านประกาศ >> เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance) 15 พย 2565 – 30 กย 2566


Share to Line

พ.ค.
10


การตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อประกอบสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อประกอบสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป


Share to Line

มี.ค.
30


นโยบายป้องกันการฟอกเงิน ปี 2565


นโยบายป้องกันการฟอกเงิน สอ.สธ.อด. 2565


Share to Line

พ.ค.
21


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายทองม้วน จักรนารายณ์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และสมาคมฌกส.สหกรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย นายเสมอเทพ  ศรีทาสร้อย อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  นางศิวาการ  จันทะไทย กรรมการและเลขานุการ นางทัศนีย์  กำไรทอง ผู้จัดการสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายทองม้วน จักรนารายณ์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,510.01 บาท


Share to Line

พ.ค.
21


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสมถวิล ลมอ่อน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) ,กองทุนภาคอีสาน และสมาคมฌกส.สหกรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย นายเสมอเทพ  ศรีทาสร้อย อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด นายสุรัตน์ กัณหา รองประธานกรรมการ 1,นายประเสริฐ สุภภูมิ กรรมการศึกษาฯ  และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสมถวิล ลมอ่อน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,516.31  บาท

พร้อมกันนี้ได้มอบเงินกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จำนวน 1,000,000.00 บาท

และมอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด อีก จำนวน 214,700.00 บาท

 

 


Share to Line

พ.ค.
11


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ดาบตำรวจกฤษดา บัวป่า สมาชิก สสธท.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย กรรมการ, ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ดาบตำรวจกฤษดา บัวป่า สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,516.31 บาท


Share to Line

พ.ค.
02


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสำลี พลาดร สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยนายสุรัตน์  กัณหา รองประธานกรรมการ1 เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสำลี พลาดร สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,005,516.31 บาท


Share to Line

เม.ย.
25


มอบเงินเบื้องต้น สมาชิก ฌกส. ป.2 ครอบครัวนายวิวัฒน์ ธารประเสริฐ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยอุปนายก มอบเงินเบื้องต้น สมาชิก ฌกส. ป.2 ครอบครัวนายวิวัฒน์ ธารประเสริฐ


Share to Line

เม.ย.
11


รายการย่อรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มีนาคม 2566

รายการย่อ มีนาคม 2566


Share to Line

เม.ย.
07


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนางจันทร์แดง ศรีเคนา สมาชิก สสธท.

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการ, ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางจันทร์แดง ศรีเคนา สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,700.00 บาท


Share to Line

มี.ค.
29


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางแดง  บุบผาเทพ สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายจารุวัฒน์โคตรประดา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ และนางชญาดา  วงษา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางแดง  บุบผาเทพ สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line

มี.ค.
21


รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Share to Line

มี.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์เดช คำภูนอก สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์เดช คำภูนอก สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,741.00 บาท


Share to Line

มี.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายวุฒิชัย  วงษ์สิงห์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายวุฒิชัย  วงษ์สิงห์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,041.00 บาท


Share to Line

มี.ค.
16


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางศรีนวล โคตรโยธา สมาชิก ฌกส. และ กองทุนภาคอีสาน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย นายเสมอเทพ  ศรีทาสร้อย อุปนายก,  นางสาวทัศนีย์  กำไรทอง นายทะเบียน(ผู้จัดการสหกรณ์ฯ) และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนางศรีนวล โคตรโยธา สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 21,300 บาท

พร้อมกันนี้ได้เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานมอบเงินสงเคราะห์สมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน แก่ครอบครัว นางศรีนวล โคตรโยธา อีก 1,000,000 บาท

 


Share to Line

มี.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางพิบูลย์ พยุงดี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยรองประธานกรรมการคนที่ 1 , ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางพิบูลย์ พยุงดี สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,700.00 บาท


Share to Line

มี.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว น.ส.นภัสวรรณ เพ็งลี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยรองประธานกรรมการคนที่ 2 , ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวน.ส.นภัสวรรณ เพ็งลี สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,712.66 บาท


Share to Line

มี.ค.
07


รายละเอียดการเปิดรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

สมาคม1 เปิดรับสมาชิก ปี 2566

สมาคม2 เปิดรับสมาชิก ปี 2566

สมาคม3 เปิดรับสมาชิก ปี 2566


Share to Line

มี.ค.
07


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

วันเสาร์  ที่  25 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดรายงานประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ได้ที่นี่  รายงานประจำปี 2565 (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.พ.
27


26 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ครบรอบ 107 ปี การสหกรณ์ไทย “สมาชิกอยู่ดี สหกรณ์อยู่ได้ เศรษฐกิจไทยมั่นคง” และประธานพิธีได้วางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 500 คน ร่วมงาน ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


Share to Line

ก.พ.
27


รับมอบเกียรติบัตร จัดทำระบบการใช้งาน Application ทางการเงินของสหกรณ์เพื่อให้บริการสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็น
“สหกรณ์ที่ได้จัดทำระบบการใช้งาน Application ทางการเงินของสหกรณ์เพื่อให้บริการสมาชิก”
โดยนางสาวทัศนีย์ กำไรทอง ผู้จัดการสหกรณ์เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


Share to Line

ก.พ.
25


25 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 


Share to Line

ก.พ.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอภิชาติ จันโทศรี สมาชิก สสธท. (ล้านที่1)

 

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอภิชาติ จันโทศรี สมาชิก สสธท. (ล้านที่1)

 

วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอภิชาติ จันโทศรี สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,712.66 บาท


Share to Line

ก.พ.
15


รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2566

รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2566


Share to Line

ก.พ.
10


9 กุมภาพันธ์ 2566 มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายประสาท อนุสามิ สมาชิกสมาคม สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายประสาท  อนุสามิ  สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,005,997.88 บาท


Share to Line

ก.พ.
07


5 กุมภาพันธ์ 2566 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด   เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

 


Share to Line

ก.พ.
02


มอบเงินสงเคราะห์นายทรงวุฒิ ธาตุวิสัย สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯและกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

วันที่  26 มกราคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายทรงวุฒิ ธาตุวิสัย สมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จำนวน 1,000,000 บาท

และมอบะเงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณจังหวัดอุดรธานี จำนวน 216,900 บาท


Share to Line

ก.พ.
01


เปิดให้บริการเงินกู้สามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

ประกาศ เรื่อง เปิดให้บริการเงินกู้สามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

 

เอกสารประกอบการยื่นกู้

1. คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

2.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)

3.สำเนาทะเบียน สมรส หรือ หย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)

4.สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (ผู้กู้)

5.สลิปเงินเดือน (ผู้กู้)

6.ข้อมูลเครดิตบูโร (ผู้กู้)

(กรณียื่นกู้สามัญหมุนเวียนรวมกับหนี้คงเหลือเกินในสหกรณ์เกิน 1 ล้านบาท)

 

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

  1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ + คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน + หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
  2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
  3. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
  4. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

Share to Line

ม.ค.
26


ผลการดำเนินงาน ตุลาคม – ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2566)


Share to Line

ม.ค.
18


รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2565

รายการย่อสินทรัพย์-หนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2565


Share to Line

ม.ค.
13


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ 12 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน และฝ่ายจัดการ รวม 20 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหนี้ และแนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบ สมาชิกล้มละลาย และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร


Share to Line

ม.ค.
09


ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน 9 มกราคม 2566

 

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดทำโครงการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุรัตน์ กัณหา รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่การเงินประจำหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีเข้าประชุม มีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือในการหักเงินสมาชิก บริหารความเสี่ยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา ประสานงาน และรับทราบระบบการประมวลผลของสหกรณ์


Share to Line

ธ.ค.
29


ประกาศวันหยุดตามประเพณี ปี 2566

ประกาศวันหยุดตามประเพณี ปี 2566


Share to Line