ม.ค.
14


สรุปข้อมูลรายไตรมาศที่ 1 ข้อมูล ณ 14-01-2565

สรุปข้อมูลรายไตรมาศ ที่ 1 ข้อมูล ณ 14-01-2565


Share to Line

ม.ค.
12


สวัสดีปีใหม่ 2565


Share to Line

ม.ค.
12


งบดุลอย่างย่อ 30 พฤศจิกายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 พฤศจิกายน 2564


Share to Line

ม.ค.
12


ขยายระยะเวลาโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

ขยายระยะเวลาโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง

เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019

โดยสมาชิกสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ:

ขยายระยะเวลาโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระหนี้ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19


Share to Line

ม.ค.
09


ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

 


Share to Line

ธ.ค.
31


สวัสดีปีใหม่


Share to Line

ธ.ค.
30


เปิดให้กู้ยืมตามโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ

ประกาศ เรื่อง การให้กู้ยืมตามโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ

แบบฟอร์มกู้เงินสามัญสวัสดิการส่งเสริมอาชีพ

เอกสารประกอบการกู้

 1. คำขอกู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ
 2. หนังสือกู้เงินสวัสดิการส่งเสริมอาชีพ
 3. แบบเสนอโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ
 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู้/ผู้ค้ำ)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 8. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
 9. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
 10. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารหรือสหกรณ์

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์
 2. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
 6. หนังสือรับรองเงินเดือน ผู้ค้ำประกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้กู้


Share to Line

ธ.ค.
29


กำหนดรับสัญญาเงินกู้ มกราคม 2565


Share to Line

ธ.ค.
14


โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

 เอกสารประกอบการกู้เงินสวัสดิการสู้ภัยโควิด


Share to Line

ธ.ค.
03


กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2564)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2564)


Share to Line

พ.ย.
04


ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565

ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565


Share to Line

ม.ค.
14


กำหนดการรับสมัคร กองทุนภาคอีสาน ล้านที่ 1 และ 2

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์และใบสมัคร:

โบว์ชัวร์กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน (ล้านอีสาน 1 และ ล้านอีสาน2)

ใบสมัคร ล้านอีสานที่ 1

ใบสมัคร ล้านอีสานที่ 2

เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม >>  กองทุนล้านอีสาน(กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน)


Share to Line

ม.ค.
13


วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565

เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565


Share to Line

ม.ค.
12


เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด

เป็นสมาคมฌาปนกิจซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ:

ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจ ฌส.อด.

โบว์ชัวร์ ฌส.อด.

 


Share to Line

ม.ค.
12


ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์


Share to Line

ม.ค.
12


ประกาศ ประมวลจริยธรรม ของกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ ประมวลจริยธรรม ของกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์


Share to Line

ม.ค.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายประภาส ศรีโบราณ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  12 มกราคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายประภาส ศรีโบราณ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,010,518.31  บาท


Share to Line

ม.ค.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายเขมรินทร์ ทรัพย์เวโรจน์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  12 มกราคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายเขมรินทร์ ทรัพย์เวโรจน์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,010,994.58  บาท


Share to Line