ก.พ.
07


5 กุมภาพันธ์ 2566 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด   เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

 


Share to Line

ก.พ.
02


มอบเงินสงเคราะห์นายทรงวุฒิ ธาตุวิสัย สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯและกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

วันที่  26 มกราคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายทรงวุฒิ ธาตุวิสัย สมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จำนวน 1,000,000 บาท

และมอบะเงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณจังหวัดอุดรธานี จำนวน 216,900 บาท


Share to Line

ก.พ.
01


เปิดให้บริการเงินกู้สามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

ประกาศ เรื่อง เปิดให้บริการเงินกู้สามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

 

เอกสารประกอบการยื่นกู้

1. คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)

2.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)

3.สำเนาทะเบียน สมรส หรือ หย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน)

4.สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (ผู้กู้)

5.สลิปเงินเดือน (ผู้กู้)

6.ข้อมูลเครดิตบูโร (ผู้กู้)

(กรณียื่นกู้สามัญหมุนเวียนรวมกับหนี้คงเหลือเกินในสหกรณ์เกิน 1 ล้านบาท)

 

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

  1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ + คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน + หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
  2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
  3. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
  4. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

Share to Line

ก.พ.
01


กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ.2566)

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ.2566)


Share to Line

ม.ค.
26


ผลการดำเนินงาน ตุลาคม – ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2566)


Share to Line

ม.ค.
18


รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2565

รายการย่อสินทรัพย์-หนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2565


Share to Line

ม.ค.
13


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ 12 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน และฝ่ายจัดการ รวม 20 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหนี้ และแนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบ สมาชิกล้มละลาย และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร


Share to Line

ม.ค.
01


ประกาศขยายเวลาผ่อนผันหนี้ เริ่ม 16 มกราคม 2566-15 มีนาคม 2566

ประกาศขยายเวลาผ่อนผันหนี้ เริ่ม 16 มกราคม 2566-15 มีนาคม 2566

แบบฟอร์ม คำขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ยืม


Share to Line

ธ.ค.
23


ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด

 

 

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด

 


Share to Line

ธ.ค.
23


ผ่านการอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 18

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยืสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เข้ารับการฝึกอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-9, 14-16 และ 19-22 ธันวาคม 2565  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 


Share to Line

ธ.ค.
22


ข่าวสารการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจและกองทุนประกันชีวิต

 

ข่าวสารการรับสมัครสมาคมฌาปนกิจและกองทุนประกันชีวิต


Share to Line

ธ.ค.
22


มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นางสาวสุภาณี สร้อยสังวาลย์ สมาชิกล้านอุดร

21 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี (ล้านอุดร) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต รายแรก นางสาวสุภาณี สร้อยสังวาลย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด จำนวนเงิน 1 ล้านบาทถ้วน


Share to Line

ธ.ค.
21


ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งกองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กกส.

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งกองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กกส. (ด้านอุบล) เพื่อสร้างหลักค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด, สหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขอุดรธานี จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัดร่วมประชุมและลงนาม MOU ในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


Share to Line

ธ.ค.
06


กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

อ่านประกาศ:

ประกาศ เรื่องกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562


Share to Line

ธ.ค.
06


ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ.2565)

ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ.2565)


Share to Line

พ.ย.
29


รายงานประจำปี 2565 (ฉบับมีมติที่ประชุม)

รายงานประจำปี 2565


Share to Line

พ.ย.
28


เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ลงวันที่ 25 พ.ย.2565)


Share to Line

พ.ย.
23


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปรีชา จันทรทิพย์ สมาชิก กองทุน กสธท.

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปรีชา จันทรทิพย์  สมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line

พ.ย.
19


มอบเงินสงเคาะห์ครอบครัว คุณพ่อคำตัน วิเศษศรี สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ฯ

วันที่ 18 พ.ย.2565 เวลา 17.00 น. นางนิตย์รดี อนุสามิ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางชญาดา วงษา ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราหห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เดินทางไปมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณพ่อคำตัน วิเศษศรี บิดาของสมาชิก คุณน้องนภา ทานะ(วิเศษศรี) ณ บ้านเจ้าภาพ บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


Share to Line

พ.ย.
19


ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565


Share to Line

พ.ย.
17


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

17 พฤศจิกายน 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

 

 

 

 


Share to Line

พ.ย.
16


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายศักดิ์นุศิษย์ หมุนลี สมาชิกสมาคม สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายศักดิ์นุศิษย์ หมุนลี สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,712.66 บาท


Share to Line

พ.ย.
15


คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ปี 2566 (ใหม่)

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ปี 2566 (ใหม่)

Share to Line

พ.ย.
15


รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2565

รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2565

Share to Line

พ.ย.
10


เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance) 15 พย 2565 – 30 กย 2566

อ่านประกาศ >> เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance) 15 พย 2565 – 30 กย 2566


Share to Line

พ.ย.
10


ประกาศผ่อนผันการชำระหนี้ ปี 2566

รายละเอียเพิ่มเติม ตามประกาศ >> ประกาศผ่อนผันหนี้ ปี 2566

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระหนี้ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ:

  • 093-3238503   จารุวัฒน์ (ผู้ช่วยฝ่ายสินเชื่อ)
  • 089-5698927   ภัทธราวดี
  • 082-1077538    ศิรดา/เสาวลักษณ์

Share to Line

พ.ย.
02


วิธีตรวจสอบรายการหักฌาปนกิจและกองทุนประกันชีวิต

หมายเหตุ: กำหนดชำระภายใน 30 พฤศจิกายน 2565 นี้


Share to Line

ต.ค.
29


วีดีทัศน์ผลการดำเนินงานประจำปี 2565


Share to Line

พ.ค.
10


การตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อประกอบสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อประกอบสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป


Share to Line

มี.ค.
30


นโยบายป้องกันการฟอกเงิน ปี 2565


นโยบายป้องกันการฟอกเงิน สอ.สธ.อด. 2565


Share to Line

ม.ค.
09


ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน 9 มกราคม 2566

 

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดทำโครงการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุรัตน์ กัณหา รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่การเงินประจำหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีเข้าประชุม มีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือในการหักเงินสมาชิก บริหารความเสี่ยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา ประสานงาน และรับทราบระบบการประมวลผลของสหกรณ์


Share to Line

ธ.ค.
29


ประกาศวันหยุดตามประเพณี ปี 2566

ประกาศวันหยุดตามประเพณี ปี 2566


Share to Line

ต.ค.
21


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายสุชีพ สุขทน สมาชิก กองทุน กสธท.

วันที่ 21  ตุลาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายสุชีพ สุขทน  สมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line

ต.ค.
21


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอุดม เพชรสุวรรณ สมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

 

วันที่ 21  ตุลาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอุดม เพชรสุวรรณ สมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จำนวน 1,000,000.00 บาท

 


Share to Line

ต.ค.
18


รายการหักจากบัญชีเงินฝากชำระไทยสมุทร 17-10-2565

รายการหักจากบัญชีเงินฝากชำระไทยสมุทร 17-10-2565


Share to Line

ต.ค.
18


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2565

(สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสยามมนตรา โรงแรมสยามแกรนด์)

 


Share to Line

ต.ค.
12


รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2565

Share to Line

ต.ค.
04


ขอให้สมาชิกตรวจสอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับปันผลภายใน 20 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

ขอให้สมาชิกตรวจสอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 20 ตุลาคม 2565 นี้

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน

โปรแกรมคำนณวนหุ้นเป็นปันผล

 


Share to Line

ต.ค.
04


วิธีแจ้งโอนเงินชำระ หุ้น หนี้ เงินฝาก กับสหกรณ์


Share to Line

ก.ย.
30


โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์

วันที่ 29 กันยายน 2565 สหกรณ์ฯ จัดประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสยามแกรนด์ โดยมี นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ ครั้งนี้ รวม 69 คน
ได้รับเกียรติจาก นางณัฐกฤตา ชาวดอน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Share to Line

ก.ย.
27


ต้อนรับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยือน วันที่ 27 กันยายน 2565


Share to Line

ก.ย.
23


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปรีชา จันทรทิพย์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 23 กันยนายน 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปรีชา จันทรทิพย์  สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,006,712.66 บาท


Share to Line