หน้าแรก / เอกสารสหกรณ์ /
หมวดหมู่ รายละเอียด
  สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก   เอกสารประกอบโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก 

1 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 812   ขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้รายเดือน.pdf      30.26 Kb   41 
 804   แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ.pdf   แบบคำขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย วาตภัย วาตะภัย อุทกภัย น้ำท่วม ไฟไหม้ ลมพัดหลังคาบ้าน   166.84 Kb   154 
 753   หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นและเงินกู้ยืม รายเดือน.pdf      70.02 Kb   302 
 633   bill payment สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด.pdf   ใบ Comp Code สำหรับโอนเงิน comcode comp code compcode สลิปโอน ใบโอน   99.00 Kb   1869 
 606   รายงานผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561kk สมบูรณ์.pdf      825.15 Kb   380 
 484   หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ.pdf      30.63 Kb   542 
 481   ใบสำคัญการรับจดทะเบียนสหกรณ์ สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ์.pdf   ตราตั้ง ใบสำคัญการรับจดทะเบียน ทะเบียนสหกรณ์   91.80 Kb   454 
 469   ใบสำคัญจ่ายเงิน PDF.pdf      43.50 Kb   520 
 468   ใบสำคัญจ่ายเงิน.doc      35.50 Kb   400 
 413   แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน.pdf   เงินปันผล, เปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผล, ปันผลเฉลี่ยคืน, ปันผล เฉลี่ยคืน   55.30 Kb   5914 
 249   โปรแกรมคำนณวนหุ้นเป็นปันผล.xls   โปรแกรมคำนวณปันผลเฉลี่ยคืน   50.00 Kb   3693 
 188   ใบถอนเงิน (พิมพ์หน้า-หลัง).pdf   ใบถอนเงิน มีสองหน้า พิมพ์ หน้า-หลัง   359.65 Kb   2090 
 185   หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฉบับเต็ม.pdf   หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ฉบับเต็ม)   343.04 Kb   1928 
 14   หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์_ผู้รับผลประโยชน์_.pdf   หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์,หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์,มรดก   91.07 Kb   2527 
 10   ใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ สมทบ.pdf   ใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ (ใหม่ เริ่มใช้ 22 ธันวาคม 2560)   165.75 Kb   3407 
 9   ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯใหม่.pdf   (เริ่มใช้ 22 ธันวาคม 2560)   157.90 Kb   7436 
 7   ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน.pdf      325.07 Kb   2549 
 6   ใบคำขอ เปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน.pdf   ขอหักเงินเข้าบัญชีเงินฝาก, เอกสารประกอบการฝากเงิน, ฝากเงินเท่ากันทุกเดือน, เพิ่มเงินฝาก, หักเงินฝากเพิ่ม, หักเงินฝากเข้าบัญชี, ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ   226.78 Kb   2288 
 5   ใบขอลาออกจากสหกรณ์ฯใหม่.pdf      184.99 Kb   1648 
 1   แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ ทั่วไป.pdf   สวัสดิการคนโสด สวัสดิการเกื้อกูลผู้สูงอายุ แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ ไม่มีบุตร สงเคราะห์ศพ เกื้อกูลผู้สูงอายุ กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกและบุคคลในครอบครัวพิการ กองทุนช่วยเหลือสมาชิก    165.76 Kb   3390 

20 Results