หน้าแรก / เอกสารสหกรณ์ /
หมวดหมู่ รายละเอียด
  สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก   เอกสารประกอบโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก 

1 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 945   หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา.pdf      220.59 Kb   96 
 931   หนังสือยืนยันขายที่ดิน มีนาคม 2564.pdf      242.79 Kb   382 
 930   ประกาศผลการคัดเลือกที่ดินเสนอขาย.pdf      110.58 Kb   9671 
 888   แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่.pdf      39.00 Kb   218 
 883   รายงานการโอนถอนชำระประกันชีวิต 2 ตุลาคม 2563 (ขึ้นเว็บ).xlsx      147.82 Kb   482 
 812   ขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้รายเดือน.pdf      30.26 Kb   316 
 804   แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ.pdf   แบบคำขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย วาตภัย วาตะภัย อุทกภัย น้ำท่วม ไฟไหม้ ลมพัดหลังคาบ้าน   166.84 Kb   319 
 753   หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นและเงินกู้ยืม รายเดือน.pdf      70.02 Kb   600 
 633   bill payment สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด.pdf   ใบ Comp Code สำหรับโอนเงิน comcode comp code compcode สลิปโอน ใบโอน   99.00 Kb   2986 
 606   รายงานผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561kk สมบูรณ์.pdf      825.15 Kb   604 
 481   ใบสำคัญการรับจดทะเบียนสหกรณ์ สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ์.pdf   ตราตั้ง ใบสำคัญการรับจดทะเบียน ทะเบียนสหกรณ์   91.80 Kb   607 
 469   ใบสำคัญจ่ายเงิน PDF.pdf      43.50 Kb   789 
 468   ใบสำคัญจ่ายเงิน.doc      35.50 Kb   588 
 413   แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน.pdf   เงินปันผล, เปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผล, ปันผลเฉลี่ยคืน, ปันผล เฉลี่ยคืน   55.30 Kb   30042 
 249   โปรแกรมคำนณวนหุ้นเป็นปันผล.xls   โปรแกรมคำนวณปันผลเฉลี่ยคืน   50.00 Kb   4138 
 188   ใบถอนเงิน (พิมพ์หน้า-หลัง).pdf   ใบถอนเงิน มีสองหน้า พิมพ์ หน้า-หลัง   359.65 Kb   2299 
 185   หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฉบับเต็ม.pdf   หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ฉบับเต็ม)   343.04 Kb   2111 
 14   หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์_ผู้รับผลประโยชน์_.pdf   หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์,หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์,มรดก   91.07 Kb   6883 
 10   ใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ สมทบ.pdf   ใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ (ใหม่ เริ่มใช้ 22 ธันวาคม 2560)   165.75 Kb   3931 
 9   ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิกสามัญ).pdf   (เริ่มใช้ 22 ธันวาคม 2560)   2.42 Mb   9064 
 7   ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน.pdf   เพิ่มหุ้น,เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น, หักหุ้นรายเดือน   325.07 Kb   3262 
 6   ใบคำขอ เปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน.pdf   ขอหักเงินเข้าบัญชีเงินฝาก, เอกสารประกอบการฝากเงิน, ฝากเงินเท่ากันทุกเดือน, เพิ่มเงินฝาก, หักเงินฝากเพิ่ม, หักเงินฝากเข้าบัญชี, ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ,เพิ่มเงินฝาก,เปลี่ยนแปลงเงินฝาก   226.78 Kb   5870 
 5   ใบขอลาออกจากสหกรณ์ฯใหม่.pdf   ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
ใช้ได้ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 
 184.99 Kb   2082 
 1   แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ ทั่วไป.pdf   สวัสดิการคนโสด สวัสดิการเกื้อกูลผู้สูงอายุ แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ ไม่มีบุตร สงเคราะห์ศพ เกื้อกูลผู้สูงอายุ กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกและบุคคลในครอบครัวพิการ กองทุนช่วยเหลือสมาชิก    165.76 Kb   3807 

24 Results