หน้าแรก / จดหมายข่าวสหกรณ์ /
หมวดหมู่ รายละเอียด

0 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 117   ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2553.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   4.16 Mb   1693 
 118   ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2554.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   1.44 Mb   1161 
 119   ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2554.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.52 Mb   715 
 120   ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2554.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   2.23 Mb   1851 
 121   ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2554.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   2.45 Mb   846 
 122   ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-มกราคม 2555.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   5.04 Mb   1435 
 123   ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์-เมษายน 2555.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.12 Mb   2447 
 159   ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2555.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.48 Mb   1756 
 165   ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 สิงหาคม-ตุลาคม 2555.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.67 Mb   1085 
 173   ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน-มกราคม 2556.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   4.78 Mb   1344 
 174   ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2556.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   2.18 Mb   1893 
 176   ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 มิย56-กย56.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.88 Mb   2290 
 179   ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-มกราคม 2557.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   4.78 Mb   2279 
 184   ปีที่21 ฉบับที่2 กพ-พค57.pdf   จดหมายข่าว ปีที่21 ฉบับที่2 กพ-พค57   3.63 Mb   1893 
 193   ปีที่21 ฉบับที่3 กค-ตค57-Update07-10-2557.pdf      12.32 Mb   1368 
 215   ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557 (HD).pdf      8.50 Mb   421 
 216   ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557 (Small).pdf   ไฟล์ขนาดเล็ก   2.97 Mb   1279 
 225   ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2558 (HD).pdf      5.91 Mb   1041 
 239   ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2558.pdf      5.03 Mb   951 
 247   ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน 2558.pdf      9.45 Mb   1277 
 259   ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 (HD) NEW 13-01-2559.pdf      10.64 Mb   1169 
 278   ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2559.pdf      6.09 Mb   1113 
 316   ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2559 NEW.pdf      6.72 Mb   782 
 334   ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน 2559.pdf      10.36 Mb   1285 
 373    ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2560.pdf      6.70 Mb   344 
 374   ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน 2560.pdf      5.52 Mb   734 
 415   ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2560.pdf      9.92 Mb   447 
 489   ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561 (แก้ไขใหม่).pdf.pdf   

แก้ไขข้อความหน้า 5


5. กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จะรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบบิดา และสบทบมารดา อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ อีกเพียงสองรอบ คือ รอบ 1-20 กุมภาพันธ์ 2561 และ 1-20 มีนาคม 2561 เป็นรอบสุดท้าย หลังจากนั้นจะรับสมัครเพียงสมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบประเภทบุตรสมาชิกและคู่สมรสอายุไม่เกิน 56 ปีเท่านั้นดามารดา/บุตร คู่สมรส อายุไม่เกิน 57 ปี หลังจากนั้นจะรับเฉพาะสามัญและสมทบคู่สมรส+บุตร 
 7.58 Mb   510 
 519   ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน 2561 ใหม่ล่าสุดก่อนสั่งพิมพ์-2.pdf.pdf      4.29 Mb   153 
 566   จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561.pdf      11.03 Mb   168 

30 Results