เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.) /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1010ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 , ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)101.42 Kb362
933สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ ประเภท คู่สมรส และบุตร ถึง 25 เมษายน 2564423.00 Kb682
797ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สสธท. ปี 25631.08 Mb1,502
774แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ สสทธและ กสธท97.99 Kb1,157
677ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 เมษายน 256486.84 Kb5,022
676หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- นามสกุล 73.40 Kb1,033
675เปลี่ยนแปลงเพิ่มลด ผู้รับผลประโยชน์ สสธท.97.99 Kb1,281
674ใบสมัคร สธท.(ล้านที่ 1) ประเภทสามัญ เริ่ม 1 เม.ย.64ใบสมัคร สมาชิกสามัญ สสธท. (ล้านที่1)135.84 Kb9,539
673ใบสมัคร สธท.(ล้านที่ 1) ประเภทสมทบ เริ่ม1 เม.ย.64ใบสมัคร สมาชิกสมทบ สสธท. (ล้านที่1)181.40 Kb6,444
638หนังสือแจ้งการโอนย้ายสมาชิก (สสธท.)แก้ไขแบบฟอร์มขอโอนย้ายสมาชิก สสธท.512.58 Kb686
570ขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.คำร้องขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.665.42 Kb1,014
488พระราชบัญญัติ ฌาปนกิจสงเคราะห์ 2545ที่มา: http://web.krisdika.go.th/162.90 Kb1,046
385แผ่นพับ สสธท วาระพิเศษ 70 ปี _(ปี2560) PDF708.35 Kb2,044
384แผ่นพับ สสธท ปี 2560 PDF1.10 Mb1,846
190ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน สมาคม สสธท.42.52 Kb1,701
161ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.25571,017.69 Kb189
160หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือลดจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสธทหนังสือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์694.00 Kb1,975
157การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรายเก่า ปี55การจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรายเก่า ปี55981.43 Kb2,147
156ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สาธารณสุขไทย(สำเนา)564.54 Kb2,650
154แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า2.50 Mb2,987
152ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขไทย184.28 Kb4,236