เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  งานเลือกผู้แทนสมาชิก /  เลือกผู้แทนสมาชิก ปี 2566 /  กลุ่มสมาชิก ปี 2566 /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1214ประกาศกลุ่มสมาชิก ชื่อกลุ่มสมาชิก รายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มสมาชิก และจำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

ประกาศกลุ่มสมาชิก ชื่อกลุ่มสมาชิก รายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มสมาชิก และจำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

129.53 Kb357
1215กลุ่มที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี193.11 Kb85
1216กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลอุดรธานี141.43 Kb54
1217กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลกุดจับ162.31 Kb48
1218กลุ่มที่ 4 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม141.81 Kb29
1219กลุ่มที่ 5 โรงพยาบาลหนองหาน197.24 Kb48
1220กลุ่มที่ 6 โรงพยาบาลหนองแสง147.74 Kb48
1221กลุ่มที่ 7 โรงพยาบาลหนองวัวซอ161.90 Kb211
1222กลุ่มที่ 8 โรงพยาบาลกุมภวาปี248.37 Kb61
1223กลุ่มที่ 9 โรงพยาบาลเพ็ญ184.28 Kb48
1224กลุ่มที่ 10 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์149.10 Kb28
1225กลุ่มที่ 11 โรงพยาบาลโนนสะอาด159.93 Kb45
1226กลุ่มที่ 12 โรงพยาบาลบ้านผือ209.56 Kb35
1227กลุ่มที่ 13 โรงพยาบาลกู่แก้ว136.34 Kb53
1228กลุ่มที่ 14 โรงพยาบาลไชยวาน155.98 Kb37
1229กลุ่มที่ 15 โรงพยาบาลทุ่งฝน149.95 Kb34
1230กลุ่มที่ 16 โรงพยาบาลสร้างคอม145.86 Kb41
1231กลุ่มที่ 17 โรงพยาบาลศรีธาตุ157.47 Kb31
1232กลุ่มที่ 18 โรงพยาบาลบ้านดุง217.87 Kb46
1233กลุ่มที่ 19 โรงพยาบาลวังสามหมอ163.26 Kb31
1234 20 โรงพยาบาลน้ำโสม173.00 Kb34
1235 21 โรงพยาบาลนายูง145.61 Kb39
1236กลุ่มที่ 22 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง135.80 Kb44
1237 23 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง181.39 Kb159
1238กลุ่มที่ 24 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดจับ136.28 Kb38
1239 25 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม129.95 Kb28
1240 26 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน145.42 Kb42
1241 27 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง126.03 Kb28
1242กลุ่มที่ 28 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองวัวซอ138.35 Kb392
1243กลุ่มที่ 29 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี144.29 Kb33
1244กลุ่มที่ 30 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ144.33 Kb29
1245กลุ่มที่ 31 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลย์รักษ์127.27 Kb35
1246กลุ่มที่ 32 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด130.73 Kb41
1247กลุ่มที่ 33 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ146.00 Kb46
1248กลุ่มที่ 34 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกู่แก้ว127.54 Kb36
1249กลุ่มที่ 35 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน129.16 Kb34
1250กลุ่มที่ 36 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งฝน126.41 Kb36
1251กลุ่มที่ 37 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม126.07 Kb36
1252กลุ่มที่ 38 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ136.02 Kb29
1253กลุ่มที่ 39 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง147.08 Kb46
1254กลุ่มที่ 40 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ131.70 Kb34
1255กลุ่มที่ 41 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม128.89 Kb27
1256กลุ่มที่ 42 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง129.29 Kb29
1257กลุ่มที่ 43 บำนาญ บำเหน็จ โรงพยาบาลอุดรธานี129.65 Kb34
1258กลุ่มที่ 44 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.กุดจับ126.09 Kb33
1259กลุ่มที่ 45 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.หนองหาน อ.พิบูลยัรักษ์ อ.กู่แก้ว อ.ทุ่งฝน152.41 Kb34
1260กลุ่มที่ 46 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.หนองวัวซอ130.99 Kb33
1261กลุ่มที่ 47 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.กุมภวาปี อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.หนองแสง,ห้วยเกิ้ง164.18 Kb35
1262กลุ่มที่ 48 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.เพ็ญ136.23 Kb28
1263กลุ่มที่ 49 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.โนนสะอาด126.69 Kb44
1264กลุ่มที่ 50 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.บ้านผือ147.09 Kb38
1265กลุ่มที่ 51 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.ไชยวาน130.23 Kb32
1266กลุ่มที่ 52 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.สร้างคอม128.56 Kb25
1267กลุ่มที่ 53 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.ศรีธาตุ126.67 Kb39
1268กลุ่มที่ 54 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.บ้านดุง139.66 Kb32
1269กลุ่มที่ 55 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.วังสามหมอ128.90 Kb33
1270กลุ่มที่ 56 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.น้ำโสม อ.นายูง129.44 Kb31
1271กลุ่มที่ 57 บำนาญ บำเหน็จ พิเศษ 4 อ.เมือง (บำนาญ รพ.มะเร็ง และ วพ.อุดร)259.94 Kb66
1272กลุ่มที่ 58 ส่วนท้องถิ่น141.00 Kb39
1273กลุ่มที่ 59 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี211.42 Kb46
1274กลุ่มที่ 60 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8145.44 Kb37
1275กลุ่มที่ 61 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี142.52 Kb35
1276กลุ่มที่ 62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี137.85 Kb32
1277กลุ่มที่ 63 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี134.96 Kb41
1278กลุ่มที่ 64 ศูนย์อนามัยที่ 8130.66 Kb40
1279กลุ่มที่ 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการต่างจังหวัด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8147.68 Kb44