เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารการสมัครรับทุนการศึกษา ปี 2565 /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1096ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา ปี 2565

ประกาศ ให้ทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี  2565

คุณสมบัติ

    1.1 สมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนเพื่อการศึกษาของตนเองและการศึกษาของของบุตร ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ถึงหมายเลขสมาชิกที่ 9271)
    1.2 สมาชิก 1 คน มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของตนเองหรือของบุตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
    1.3 กรณีบิดามารดา เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ให้ยื่นขอทุนบุตรคนเดียวกัน
    1.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนในปี 2564
อ่านต่อตามไฟล์ที่แนบ...

 

สมาชิกสามารถส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ออนไลน์ ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

100.56 Kb2,051
1095ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สมาชิก ประจำปี 2565

ทุนการศึกษาสมาชิก

95.50 Kb1,275
1094ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

ทุนการศึกษาบุตร

110.48 Kb2,006
1093หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน

สำหรับประกอบการขอรับทุนการศึกษา

44.59 Kb1,388