เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  แบบฟอร์มเอกสาร สมาคม ฌกส. /  รายงานประจำปี /  รายงานประจำปี 2565 /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
11933.รายงานการประชุมใหญ่ 2565 สมาคม 3248.96 Kb100
11922.รายงานการประชุมใหญ่ 2565 สมาคม 2258.03 Kb85
11911รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

วันเสาร์  ที่  25 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

1.18 Mb131