เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่) /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
456คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน 22 พฤศจิกายน 2560 (แบบใหม่ ให้ใช้แทนแบบเดิม)คำเตือนแบบใหม่ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเดียวกันได้เลย47.98 Kb4,301
172ใบขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญกู้สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้ฟอร์มเดียวกัน 185.95 Kb3,706
26หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญหนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต(ใช้ฟอร์มเดียวกัน)179.54 Kb9,654
23คำขอกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตหนังสือยินยอมหนังสือค้ำประกันNEW3ฉบับรวมของผู้กู้ และผู้ค้ำในชุดเดียว (โปรดพิมพ์หนังสือค้ำประกันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน)
เอกสารประกอบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู้/ผู้ค้ำ)
2. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตร
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
4. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
5. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
6. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย
7. สำเนา ฌกส. กระทรวงฯ
275.20 Kb17,945