เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  งบการเงิน-งบดุล /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1166รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2565161.50 Kb116
1137งบดุลอย่างย่อ กรกฎาคม 256549.23 Kb218
1117งบดุลอย่างย่อ มิถุนายน 2565312.02 Kb169
1098งบดุลอย่างย่อ เมษายน 2565521.80 Kb219
1090งบดุลอย่างย่อ มีนาคม2565257.00 Kb238
1071งบดุลอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2564214.26 Kb235
1070สรุปข้อมูลรายไตรมาสที่1ข้อมูล ณ 14-01-256586.46 Kb339
1063งบดุลอย่างย่อ 30 พฤศจิกายน 256446.07 Kb237
1026งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 256447.47 Kb295