เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  งบการเงิน /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1200รายการย่อ มีนาคม 2566304.16 Kb100
1197รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566269.65 Kb130
1186รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2566489.38 Kb129
1166รายการย่อ แสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2565161.50 Kb190
1137งบดุลอย่างย่อ กรกฎาคม 256549.23 Kb265
1117งบดุลอย่างย่อ มิถุนายน 2565312.02 Kb204
1098งบดุลอย่างย่อ เมษายน 2565521.80 Kb256
1090งบดุลอย่างย่อ มีนาคม2565257.00 Kb272
1071งบดุลอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2564214.26 Kb277
1070สรุปข้อมูลรายไตรมาสที่1ข้อมูล ณ 14-01-256586.46 Kb390
1063งบดุลอย่างย่อ 30 พฤศจิกายน 256446.07 Kb285
1026งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 256447.47 Kb342