Daily Archive: 12 พฤษภาคม 2020พ.ค.
12


ประกาศ ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2563.pdf สมาชิกที่ได้รับทุ …

Continue reading »

พ.ค.
12


กำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ)

ประกาศกำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชี …

Continue reading »