«

»

ส.ค.
31


ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงิน สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
ฉบับที่  7 / 2558
เรื่อง  หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินประเภทสามัญ และ สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

—————————————–

    อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม   พ.ศ. 2558   และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  22  ครั้งที่ 12/2558    วันที่ 23  สิงหาคม  2558  เห็นชอบกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ยืมประเภทสามัญ และสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  6 เดือน
2. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน สำหรับกู้สามัญพัฒนา      คุณภาพชีวิต และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือนสำหรับกู้ประเภทสามัญ
3. มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ยืม สามัญ  หรือ สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. กรณีมีหนี้เงินกู้ยืมคงเหลือสามารถยื่นคำขอกู้ยืมใหม่ได้เมื่อ  ชำระหนี้แล้วดังนี้
4.1  เงินกู้สามัญ   
           4.1.1 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบสหกรณ์  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  6  งวด
              4.1.2 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบธนาคาร  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
4.2  เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
             4.2.1 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบสหกรณ์  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  12 งวด
           4.2.2 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบธนาคาร  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  18 งวด
5. ระยะเวลาส่งชำระหนี้
5.1  เงินกู้สามัญ    ให้มีระยะเวลาชำระหนี้   ไม่เกิน 156 งวด และต้องชำระหนี้ให้หมดเมื่ออายุ
      ไม่เกิน 70  ปีบริบูรณ์
5.2  เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้มีระยะเวลาชำระหนี้   ไม่เกิน 216 งวด และต้องชำระหนี้     
      ให้หมด  เมื่ออายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
6. กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืม   ดังต่อไปนี้   

 

ที่ วงเงินกู้ยืม (บาท) ผู้ค้ำประกัน
อย่างน้อย    (คน)
1      50,001     –        500,000   1
2    500,001     –     1,000,000    2
3 1,000,001     –     1,500,000     3
4 1,500,001     –     2,000,000    4
5 2,000,001     –     2,500,000   5
6 2,500,001     –     3,000,000   6

7. ให้มีหลักประกันความมั่นคงเพิ่มเติมดังนี้
  7.1 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  
  7.2 เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข กรณีไม่สามารถสมัครสมาชิกได้   เนื่องจากอายุเกินให้จัดหาผู้ค้ำประกันเพิ่มอีกหนึ่งคน   7.3 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  กรณีกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไป
  7.4  ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี  โดยกำหนดให้สหกรณ์
เป็นผู้รับผลประโยชน์ ภายในวงเงินดังต่อไปนี้

ที่ วงเงินกู้ยืม (บาท) ทำประกันชีวิต
ทุนประกัน  (บาท)
1     800,001   –   1,000,000       100,000
2 1,000,001  –   1,200,000     150,000
3 1,200,001  –   1,400,000    200,000
4 1,400,001  –   1,600,000    250,000
5 1,600,001  –   1,800,000    300,000
6 1,800,001  –   2,000,000   350,000
7 2,000,001  –   2,200,000    400,000
8 2,200,001  –   2,400,000    450,000
9 2,400,001  –   2,500,000    500,000
10 2,500,001  –   3,000,000    600,000

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการ

ประกาศ  ณ  วันที่  27   สิงหาคม  พ.ศ.   2558
 
(นายสาคร  รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ดาวน์โหลด ประกาศสหรณ์ฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงิน สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 ส.ค.58


Share to Line