«

»

ส.ค.
08


ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการ

>>ตรวจสอบหน่วยสรรหา คลิ๊ก

>>รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ประธาน และกรรมการสหกรณ์ คลิ๊ก

หมายเหตุ: การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา ให้กระทำได้ไม่เกินวันที่ 7 กันยายน 2561
    หลังจากนั้นหากประสงค์จะใช้สิทธิ์สรรหาในหน่วยอื่นที่ตนมิได้มีรายชื่ออยู่ ให้ยื่นคำร้องต่อกรรมการประจำหน่วยสรรหา
    พร้อมแนบหนังสือสั่งการปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา


Share to Line