«

»

ก.ย.
30


ประกาศ เสนอราคาขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2563             ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องดาวสยามคอนเวนชั่นฮอลล์   โรงแรมสยามแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  จึงประกาศ ให้ผู้สนใจจะขายสินค้าในวันดังกล่าว ยื่นเสนอราคาจัดบู๊ทขายสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. 1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นเสนอราคา

1.1 ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาขายสินค้า ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เลขที่  4/1 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-4221-1561, 0-4224-9407 ต่อ 106  ในวันและเวลาราชการ
1.2 การยื่นเสนอราคาจะดำเนินการรับซองเสนอราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ในวันที่  16  ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 10.00 น.

1.3 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคา ยื่นเอกสารลงทะเบียน ประกอบด้วย

– กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำ  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

– กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง      ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาแสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.4 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา ในวันที่ 16 ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

  1. เงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

2.1 การยื่นเสนอราคาครั้งนี้ จะใช้วิธีการยื่นซองเสนอราคาแบบปกปิด  ซึ่งจะต้องเสนอราคาเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) จะเสนอราคาต่ำกว่าที่สหกรณ์กำหนดไว้ไม่ได้

2.2 ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้จัดการขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่ชนะการยื่นเสนอราคา โดยผู้รับเงินจะออกใบรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

2.3  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องกันพื้นที่ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่

2.4 สหกรณ์ฯ จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการพิจารณาการยื่นเสนอราคา เมื่อเห็นว่าการยื่นเสนอราคาครั้งนี้มีผู้เสนอราคาไม่เหมาะสม

2.5 หากผู้ได้รับการคัดเลือกผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะการเสนอราคาครั้งนี้ก็ได้แล้วพิจารณาดำเนินการใหม่

ประกาศเสนอราคาขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 .pdf


Share to Line