«

»

ต.ค.
16


ผู้ชนะการประมูลขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ได้ประกาศให้มีการยื่นซองเสนอราคาขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ในวันที่ 16 ตุลาคม  2563  เวลา 08.30 น. – 10.00 น.  นั้น

บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด   ได้เปิดซองของผู้มายื่นซองเสนอราคาแล้วปรากฏว่า  บริษัท เอ.เจ.เอ็ม.รังสิมา ยูนิฟอร์ม  ได้เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด ในราคา 215,800.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาและจ่ายเงินมัดจำกับสหกรณ์ จำนวน 100,000 บาท ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาทำการ  ส่วนที่เหลือให้จ่ายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   16  ตุลาคม   พ.ศ.  2563

ดาวน์โหลด ประกาศ ผลการยื่นซองเสนอขายสินค้าวันประชุมใหญ่ 2563.pdf


Share to Line