เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารประกอบการกู้สามัญ /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1069ใบขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

คำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ใช้ได้ทั้ง สัญญาเงินกู้สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

279.95 Kb795
1048หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด

เอกสารสำหรับผู้กู้และค้ำประกัน

29.63 Kb4,316
1047คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกันเอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน108.63 Kb3,923
1046หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน96.80 Kb5,094
1038แบบฟอร์มกู้เงินสามัญ สำหรับ กลุ่ม 2,3

แบบฟอร์มกู้เงินสามัญ สำหรับ กลุ่ม 2,3 ฉบับรวมเล่ม

ฉบับรวมของผู้กู้ และผู้ค้ำในชุดเดียว (โปรดพิมพ์หนังสือค้ำประกันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน)

เอกสารประกอบการกู้

 1. แบบฟอร์มคำขอกู้
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู้/ผู้ค้ำ)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
 6. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
 7. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารหรือสหกรณ์
 8. สลิปเงินเดือนผู้กู้
 9. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์
 2. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้กู้

721.27 Kb2,793
1037แบบฟอร์มกู้เงินสามัญ สำหรับ กลุ่มข้าราชการ (กลุ่ม 1) ฉบับรวมเล่ม

แบบฟอร์มกู้เงินสามัญ สำหรับ กลุ่มข้าราชการ (กลุ่ม 1) ฉบับรวมเล่ม

ฉบับรวมของผู้กู้ และผู้ค้ำในชุดเดียว (โปรดพิมพ์หนังสือค้ำประกันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน)

เอกสารประกอบการกู้

 1. แบบฟอร์มคำขอกู้
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู้/ผู้ค้ำ)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
 6. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
 7. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารหรือสหกรณ์
 8. สลิปเงินเดือนผู้กู้
 9. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

สำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์
 2. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้กู้

609.50 Kb1,253
563แบบฟอร์มประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อแบบฟอร์มเพื่อคำนวณการหักหนี้สหกรณ์ และธนาคาร เพื่อประกอบการกู้สัญญาใหม่77.00 Kb2,815