เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารประกอบการกู้สวัสดิการ /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
15แบบฟอร์มกู้เงินสามัญสวัสดิการ

คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการ เอกสารประกอบการกู้สวัสดิการ และกู้สวัสดิการการศึกษา(ใช้หนังสือค้ำประกันแบบใหม่ของเงินกู้สามัญ )

เอกสารประกอบการกู้

 1. คำขอกู้ และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ลงลายมือชื่อสมาชิกและผู้บังคับบัญชา
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ผู้กู้
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส ผู้กู้
 4. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 5. สำเนาบัญชีธนาคารหรือบัญชีสหกรณ์
 6. สลิปเงินเดือนผู้กู้
 7. ทะเบียนบ้านบุตร/สูติบัตรบุตร (กรณีกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา) 
 8. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา/ใบเสร็จค่าเทอม/ผลการเรียนบุตร (กรณีกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา)  
 9. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

เสำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์
 2. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ผู้ค้ำประกัน
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้กู้

268.40 Kb14,594