เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารประกอบกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(แบบใหม่) /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
23แบบฟอร์มกู้เงินสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับ กลุ่มข้าราชการ

ฉบับรวมของผู้กู้ และผู้ค้ำในชุดเดียว (โปรดพิมพ์หนังสือค้ำประกันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน)

เอกสารประกอบการกู้

 1. แบบฟอร์มคำขอกู้
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู้/ผู้ค้ำ)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ให้เขียน 1 ชุด
 6. หนังสือคำเตือน สำหรับผู้ค้ำประกัน ให้เขียน 1 ชุด
 7. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย
 8. สำเนา ฌกส. กระทรวงฯ
 9. สลิปเงินเดือนผู้กู้
 10. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

เสำหรับผู้ค้ำประกันใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์
 2. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ผู้ค้ำประกัน
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้กู้

683.08 Kb20,045