เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1044แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ทั่วไป_แบบมีบุคคลค้ำประกันฉุกเฉินทั่วไปหรือฉุกเฉินธรรมดา แบบมีบุคคลค้ำประกัน348.59 Kb1,294
1043แบบฟอร์มกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ทั่วไป_แบบไม่มีบุคคลค้ำประกันฉุกเฉินทั่วไปหรือฉุกเฉินธรรมดา แบบไม่มีบุคคลค้ำประกัน335.21 Kb2,252
1042แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM _แบบมีบุคคลค้ำประกัน

ฉุกเฉิน ATM แบบมีบุคคลค้ำประกัน, เอทีเอ็ม
เอกสารประกอบการกู้ ฉุกเฉิน เอทีเอ็ม(ATM)

สมาชิกกลุ่ม 1  กู้ 100,000 บาท ขึ้นไปใช้ผู้ค้ำ 1 คน
สมาชิกกลุ่ม 2-3  กู้ 12,000 บาท ขึ้นไปใช้ผู้ค้ำ 1 คน

เอกสรผู้กู้

 1. คำขอกู้ และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ลงลายมือชื่อสมาชิกและผู้บังคับบัญชา
 2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้
 3. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย ฉบับที่มีบัตรเอทีเอ็ม
 4. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 5.  สลิปเงินเดือนผู้กู้
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี

เอกสารผู้ค้ำประกัน

 1. หนังสือค้ำประกัน/คำเตือน/หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล  ผู้ค้ำประกัน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส   ผู้ค้ำประกัน ถ้ามี
646.58 Kb2,286
1041แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินATM _แบบไม่มีบุคคลค้ำประกัน

ฉุกเฉิน ATM แบบไม่มีบุคคลค้ำประกัน, เอทีเอ็ม
เอกสารประกอบการกู้ ฉุกเฉิน เอทีเอ็ม(ATM)

 1. คำขอกู้ และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ลงลายมือชื่อสมาชิกและผู้บังคับบัญชา
 2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้
 3. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย ฉบับที่มีบัตรเอทีเอ็ม
 4. กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 5. สลิปเงินเดือนผู้กู้
 6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า หรือ มณะบัตรคู่สมรส ถ้ามี
407.97 Kb2,281
1040หนังสือค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในหนี้ที่สมบูรณ์232.02 Kb369
268การกดเงินกู้ผ่านระบบATMธนาคารกรุงไทย

งานนำเสนอวิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย

1.68 Mb6,581
38วิธีกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านATMวิธีกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่าน ATM151.22 Kb5,915