เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
940ระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564104.27 Kb436
905ระเบียบสหกรณ์ ปี 25641.68 Mb289
904ประกาศ กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563431.98 Kb493
892ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร พ.ศ. 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563)สวัสดิการคนโสด,สวัสดิการคนไม่มีบุตร (ใหม่ 2563)86.32 Kb277
777ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563106.26 Kb896
637ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 256162.47 Kb973
636ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564)58.26 Kb1,625
464ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวพิการ คนในครอบครัวพิการ5.93 Mb520
167ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราว76.68 Kb1,718
69ว่าด้วยสมาชิกสมทบ135.98 Kb1,174
68ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก121.83 Kb1,108
67ว่าด้วยทุนเรือนหุ้น123.46 Kb1,136
66ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกที่ลาออกแล้วจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 116.17 Kb1,075
65ว่าด้วยการับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น138.54 Kb1,028
64ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2564)75.49 Kb1,248
63ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน132.11 Kb1,120
62ว่าด้วยการให้เงินกุ้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้121.09 Kb1,400
61ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ127.60 Kb1,235
60ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 126.73 Kb1,085
59ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ 139.69 Kb1,111
58ว่าด้วยการผิดนัดในการส่งเงินชำระหนี้ 123.13 Kb1,286
49ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2554 พร้อมประกาศแนบท้าย74.53 Kb2,332