เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  ระเบียบสหกรณ์(แบ่งหมวด) /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...
14 05 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
13 04 ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ -กองทุนสวัสดิการสมาชิก กองทุนต่างๆ
12 03 ระเบียบการกู้ยืมระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืม
11 02 ระเบียบการรับฝากเงินระเบียบการรับฝากเงิน
10 01 ระเบียบเกี่ยวกับสมาชิกระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
213(เอกสารแนบท้าย 11) ร่างระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้??ระเบียบเทคโนโลยีสารสนเทศ57.00 Kb1,255
212(เอกสารแนบท้าย 11) ร่างระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้??57.00 Kb1,931
74ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564)63.02 Kb2,229
73ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนเรือนหุ้น พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 _ประกาศ 25 ธ.ค. 52_ บังคับพ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 _ประกาศ 25 ธ.ค. 52_ บังคับใช้ 28 ธ.ค.86.74 Kb1,739
72_สำเนา_ รายงานการประชุม ครั้งที่ 9.2552 _25 มิ.ย66.34 Kb2,057
71(สำเนา) ระเบียบวาระการประชุม (8 ธ.ค. 52)70.33 Kb1,467
70(สำเนา) ระเบียบวาระการประชุม (8 ธ.ค. 52)70.33 Kb1,670