เอกสารดาวน์โหลด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

หมวดหมู่

...  /  เอกสารการสมัครรับทุนการศึกษา ปี 2566 /
idหมวดหมู่รายละเอียด
 ...

ไฟล์

idชื่อไฟล์รายละเอียดขนาดโหลด(ครั้ง)
1095ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสมาชิก ประจำปี 2566

ทุนการศึกษาสมาชิก

104.84 Kb1,782
1093หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน

สำหรับประกอบการขอรับทุนการศึกษา

44.59 Kb1,919
1096ประกาศให้ทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิกประจำปี 2566

ประกาศ ให้ทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี  2566

คุณสมบัติ

    1.1 สมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนเพื่อการศึกษาของตนเองและการศึกษาของของบุตร ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ถึงหมายเลขสมาชิกที่ 9745)
    1.2 สมาชิก 1 คน มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของตนเองหรือของบุตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
    1.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนในปี 2565
อ่านต่อตามไฟล์ที่แนบ...

 

สมาชิกสามารถส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ออนไลน์ ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

 

95.52 Kb2,709
1094ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

ทุนการศึกษาบุตร

106.80 Kb2,785