ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 14.00 น.

กลับหน้าแรกสหกรณ์ ดูผลคะแนน ขั้นตอนการสรรหา ผลคะแนน แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา

ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

ผู้สมัคร / ผลคะแนนรวม
หน่วยสรรหา / ผลคะแนนรายหน่วย
ประธานกรรมการ รวม 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1) นายสาคร รอดขันเมือง 2390 579333575964435316548878975380638951505456114147118259845581747554360275
2) นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย 2357 41781221669216912844291330875754728412052265535392452446974932938323147231
3) นายสมคิด แสงลี 172 2434383203354413545146231339151135319
กรรมการฯ เขต1 รวม 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1) นางชุลีพร แดนสุข 2112 5810242645547344227448371935256566648415355859799437728501452533852235
2) นางพัชรี ฤทธิ์ศร 2125 28591181578117311036171828834747558410342224437443653367178702822252540208
กรรมการฯ เขต2 รวม 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1) นายถนัด ธุระพันธ์ 2004 4783425652182769204373749042664660464051497810291348130451460493250244
2) นางจารุณี ดวงศรี 2254 39731091438221614027232336785155449511047244738473562446877752816302940203
กรรมการฯ เขต3 รวม 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1) ดร.ฐนกร คำหารพล 2057 5082405057463053194586571104342537253404845819988308132481168513259256
2) นางสาวชนัญชิดา ภูริศรี 2121 30661091437317111024231926106345573889442204841453458456774703113272634202
กรรมการฯ เขต4 รวม 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1) นายสานิตย์ เหง้าพรหมมินทร์ 1725 397831374742234521377559821310448131565634739274315625401046522349213
2) นายณัฐวุธ แสงพรหม 1823 20641001136216410426191728773025149411030153133382652376271713218142827171
3) นายไพรี ดุมรถ 754 261219492612157381017237312277382141818192612331291111361472
กรรมการฯ เขต5 รวม 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1) นางสาวนพพร จันทรเสนา 1942 447228525361344917398171894344546645394742971219029763249750412849203
2) นายนิทัศน์ น้อยจันอัด 2245 3579123138761581072926233083445461879848244744564361466973673521382944249
กรรมการฯ เขต6 รวม 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1) นายสมศักดิ์ อุ่นเกิด 1363 35622332344223341533564979251538503333334366755118491747828252432136
2) นายประเสริฐ สุภภูมิ 1660 35605269654654331717426535579254604524423334458740736111439332548208
3) นายคฑาวุธ นันทิกิตติราษฏร์ 1230 102975903813466141112133622211947561471911211320253510089218181110115
กรรมการฯ เขต7 รวม 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1) นางอมราภรณ์ พุทโธ 1547 39642342363325421437625681272938543027384168867021572641758213240182
2) นายสราวุฒิ ริดเขียว 2082 3364105138791681083518173884414046839547314436463249376873683114462225221
3) นางสาวพรพิมล พงษ์ไทย 581 9202113211696107913143333182114712811152918228115717162880
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ รวม 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1) วิไลรัตน์,พัชรินทร์, ปิยะพงษ์ 2132 52784772662627541937827982591125385435049497612192317425561157324148247
2) ชาญณรงค์,เสาวคนธ์,ยศพร 2734 469711415387213145462633388875535710012465256348725076699890973324583559277

 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 1 คน