ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565-2566

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น.

กลับหน้าแรกสหกรณ์ ดูผลคะแนน ขั้นตอนการสรรหา ผลคะแนน แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา

ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

ผู้สมัคร / ผลคะแนนรวม
หน่วยสรรหา / ผลคะแนนรายหน่วย
กรรมการฯ เขต1 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นายสุรัตน์ กัณหา 2738 62116134128821831074627424710012159631211305644646982539140791027044831039496
2) นายมานิตย์ นิยมเหลา 1423 205844385635144013136059254578333239192221525069558953273757604268
กรรมการฯ เขต2 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นางสาวศิวาการ จันทะไทย 2200 429010279582041083317304086102484211511839284457623145446775563362997569
2) นายชาติ ชาวสวน 1508 305245426528285015165558215178273044263327575694558961343561423667
3) นายพรภิรมย์ หมวดไธสง 289 214541311151111686131011788473941058172612111216
กรรมการฯ เขต3 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นางพรพรรณ พิมพ์วาปี 2222 489910980601791043023345263143474111312041364655583548417086604263597166
2) นางศุภร เติมทรัพย์ 1649 2554374371301550161651104145485312846223632665798539362313371934884
กรรมการฯ เขต4 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นายนกเทศ วงศ์กระโทก 2102 4483105746216693212126397494302617516436334554572946285878553247747261
2) นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ 1860 317043466842246219236580398711810225926413266621036810368364288785089
กรรมการฯ เขต5 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นางนิตย์รดี อนุสามิ 2199 39921088058175962421324673954540117113323243601045851335784593253977575
2) นายประยุทธ พลบุตร 1728 3662404372332155191759763254893039553038306479966010659313981624774
กรรมการฯ เขต6 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นายบุญโฮม ผิวฝ้าย 2307 46961127969180101302525438894465512911959313961723255488276544267848088
2) นายปุรินทร์ จุนโกเศศ 1648 305836406330175615265967385777213332285727596097539370393276805270
กรรมการฯ เขต7 รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นางสุชีวา ศรีภิรมย์ 2397 499110883531829429233757841005438125120454856621096949417384584076909080
2) นางสาวอณัญญา ขุนศรี 1509 235735377927214917145259324685273241143024434296558960313660814075
ผู้ตรวจสอบกิจการ รวม 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
1) นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย 3043 7212612312995177108632622704013974891471377146638083599779125103645376139116152
2) นางสาววิไลรัตน์ จิตตโคตร 2052 40794661797445671721603681598569885432435143479374946731411037972121
3) นางอมราภรณ์ พุทโธ 1398 3550336042422342121533137844605753461124352121613177411230107454896
4) นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด 1278 2546273047967143144272742284644352423282555456740493091626641844
5) นางสาวชนัญชิดา ภูริศรี 1084 2131364324442617111122133364477564228124025313036225723121215192622
6) นายนิทัศน์ น้อยจันอัด 1145 183140233042718210361335292343253029411614510940254833163824472455

 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม: 1 คน