Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. โครงการผ่อนผันการชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง — 28 ตุลาคม 2021
  2. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในสถานการณ์ของโรคโควิ-19 — 28 ตุลาคม 2021
  3. การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล — 26 ตุลาคม 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์ ศรีกะแกะ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1) — 26 ตุลาคม 2021
  5. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 — 19 ตุลาคม 2021

Author's posts listingsก.ย.
28


เปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  เปิดให้บริการเงินฝากออมทร …

Continue reading »

ก.ย.
28


แผนการอนุมัติเงินกู้

  (ปรับปรุงใหม่ 28/09/2564)

ก.ย.
27


ผลการนับคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 23 กันยายน 2564

ก.ย.
23


ตรวจสอบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินกา …

Continue reading »

ก.ย.
21


แบบสำรวจความคิดเห็น ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

แบบสำรวจความคิดเห็น ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ก.ย.
21


รายงานประจำปี 2563

รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 Update 21-09-2564 สำหรั …

Continue reading »

ก.ย.
10


กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเอทีเอ็ม

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม

ก.ย.
06


ประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2564 พร้อมคำสั่งแต่งตั้ง

คำสังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2564 ประกาศ …

Continue reading »

ก.ย.
06


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2 …

Continue reading »

ก.ย.
02


ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565.p …

Continue reading »