Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. แจ้งวันหยุดทำการ — 11 สิงหาคม 2022
  2. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายคำแหง โคตรวิทย์ สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2) — 9 สิงหาคม 2022
  3. ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 — 8 สิงหาคม 2022
  4. ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ — 8 สิงหาคม 2022
  5. อบรมวางแผนการเงินก่อนเกษียณ 6 สิงหาคม 2565 — 6 สิงหาคม 2022

Author's posts listingsมี.ค.
30


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปัญญา แก้วมีพอ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  30มีนาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »

มี.ค.
29


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายธนกร ห้าวหาญ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  29 มีนาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

มี.ค.
29


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางทองสี คำโมง สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  29 มีนาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

มี.ค.
29


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายสมศักดิ์ อุตโรกุล สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  29 มีนาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

มี.ค.
29


มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯและมอบเงินสงเคราะห์สาธารณสุขไทย(ล้านที่1) ครอบครัวนางเบญจมาพร โพธิ์ศรี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง นายกสมา …

Continue reading »

มี.ค.
18


เปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม (ATM)

เปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม (ATM) ใช้ร่วมกับบ …

Continue reading »

มี.ค.
17


รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

มี.ค.
15


ภาพกิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565

มี.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายหนูจันทร์ ทาสาลี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1) และ กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่  9 มีนาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »

มี.ค.
07


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายพนมพร ขันทะสาร สมาชิกสมาคม ฌกส.

7 มีนาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเค …

Continue reading »

มี.ค.
01


วาระการประชุมใหญ่ 2564 สมาคม ฌกส. 5 มีนาคม 2565

วาระการประชุมใหญ่ 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ …

Continue reading »

ก.พ.
28


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางอารีย์ วรรณศิริ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  18 กุมภาพัธ์ 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรร …

Continue reading »

ก.พ.
22


19-21 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ …

Continue reading »

ก.พ.
11


รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2565

รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2565

ก.พ.
10


ประกาศเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

ประกาศสหกรณ์ฯสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เป็นสหกรณ์ข …

Continue reading »

ก.พ.
09


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 9 กุมภาพัธ์ 2565  นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรร …

Continue reading »

ก.พ.
08


เงินรอตรวจสอบ ณ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรอตรวจสอบ ณ 8 กุมภาพันธ์ 2565  

ก.พ.
07


ร่วมพิธีฌาปนกิจ สมาชิก ฌกส.ประเภท 2 นายหลวง บุญมี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบแก่ครัวสมาชิก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายสาคร รอดขันเมือง ประธ …

Continue reading »

ก.พ.
07


ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ฌกส. ประเภท2 นางอินทร์ สุทธิวรรณา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รอ …

Continue reading »

ก.พ.
07


ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ฌกส. ประเภท2 นางหนูนิล เสียงใส

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรัตน์ กัณหา กรรมการศ …

Continue reading »

ม.ค.
24


จดหมายข่าว มกราคม 2565

จดหมายข่าว มกราคม 2565

ม.ค.
22


ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน 21 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังห …

Continue reading »

ม.ค.
18


รายงานประจำปี 2564 ฉบับมีมติจากที่ประชุมใหญ่ ณ 18-01-2655

รายงานประจำปี 2564 ฉบับมีมติจากที่ประชุมใหญ่ ณ 18-01-26 …

Continue reading »

ม.ค.
18


งบดุลอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2564

ม.ค.
14


สรุปข้อมูลรายไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ 14-01-2565

สรุปข้อมูลรายไตรมาส ที่ 1 ข้อมูล ณ 14-01-2565

ม.ค.
13


วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565

เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565

ม.ค.
12


เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำก …

Continue reading »

ม.ค.
12


ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึ …

Continue reading »

ม.ค.
12


ประกาศ ประมวลจริยธรรม ของกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ ประมวลจริยธรรม ของกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ส …

Continue reading »

ม.ค.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายประภาส ศรีโบราณ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  12 มกราคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

ม.ค.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายเขมรินทร์ ทรัพย์เวโรจน์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  12 มกราคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

ม.ค.
12


สวัสดีปีใหม่ 2565

ม.ค.
12


งบดุลอย่างย่อ 30 พฤศจิกายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 พฤศจิกายน 2564

ม.ค.
11


เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ 2 และ 3

เปิดรับสมัครดังนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ …

Continue reading »

ม.ค.
09


ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเ …

Continue reading »

ม.ค.
05


ประกาศ สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเดือนธันวาคม 2564

ประกาศ สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเดือนธันวาคม 2564

ธ.ค.
14


โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ประกา …

Continue reading »

ธ.ค.
08


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปัญญาศักดิ์ กิตธาธำรง สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  8 ธันวาคม 2564  นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ธ.ค.
08


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเรืองศิลป์  สุวรรณ สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

ธ.ค.
08


ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการและกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจำปี 2565

ประกาศ ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการและกองทุนช่วยเหลือสมาชิก …

Continue reading »