Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. รายงานประจำปี 2565 (ฉบับมีมติที่ประชุม) — 29 พฤศจิกายน 2022
  2. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ — 28 พฤศจิกายน 2022
  3. แผนอนุมัติเงินกู้เดือน ธันวาคม 2565 — 25 พฤศจิกายน 2022
  4. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปรีชา จันทรทิพย์ สมาชิก กองทุน กสธท. — 23 พฤศจิกายน 2022
  5. มอบเงินสงเคาะห์ครอบครัว คุณพ่อคำตัน วิเศษศรี สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ฯ — 19 พฤศจิกายน 2022

Author's posts listingsต.ค.
11


โปรแกรมคำนณวนการส่งหุ้นเป็นปันผล

โปรแกรมคำนณวนหุ้นเป็นปันผล

ต.ค.
08


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน กันยายน-พฤศจิกายน 2564

  ข่าวสารการรับสมัคร ฌาปนกิจและกองทุน 08-10-2564

ต.ค.
02


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

เนื่องด้วยการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ …

Continue reading »

ก.ย.
27


ผลการนับคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 23 กันยายน 2564

ก.ย.
21


รายงานประจำปี 2563

รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 Update 21-09-2564 สำหรั …

Continue reading »

ก.ย.
10


กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเอทีเอ็ม

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม

ก.ย.
06


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2 …

Continue reading »

ก.ย.
02


ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565.p …

Continue reading »

ก.ย.
02


ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565.pdf

ก.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่  1 กันยายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

ส.ค.
25


ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด …

Continue reading »

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเกษม บัวขาว สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายดวงราช บัวบน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นางสุมาภรณ์ ปัสสามา สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  13 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
13


มอบเงินศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

      เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ฯ …

Continue reading »

ส.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์นางสาวทัศนียา กองภา

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปน …

Continue reading »

ส.ค.
05


เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf

ส.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกฌาปนกิจประเภท 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปก …

Continue reading »

ก.ค.
30


ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654

ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654.pdf

ก.ค.
29


ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1/2564)

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1-2564). …

Continue reading »

ก.ค.
28


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf ใบสมัค …

Continue reading »

ก.ค.
27


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2 …

Continue reading »

ก.ค.
23


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  23 กรกฎาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ก.ค.
21


งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564.pdf

ก.ค.
15


เพิ่มมาตรการคัดกรองพัสดุ

ก.ค.
09


เป็นสักขีพยานโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.pdf

มิ.ย.
28


รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2565.pdf ใบสมัคร …

Continue reading »

มิ.ย.
25


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว รต.ประยูร ไชยสมบัติ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  25 มิถุนายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรร …

Continue reading »

มิ.ย.
21


ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565

ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำ …

Continue reading »

มิ.ย.
10


โครงการปรับลดอัตราการชําระทุนเรือนหุ้นรายเดือนเพื่อนําส่วนลดมาชําระหนี้รายเดือน

โครงการปรับลดการชำระหุ้น เพื่อนำส่วนต่าง มาชำระหนี้รายเ …

Continue reading »

มิ.ย.
09


ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาค …

Continue reading »

พ.ค.
25


การปรับลดหุ้นจาก 5% เหลือ 3%

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน.pdf

พ.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายเบ่ม อินลุเพท สมาชิก กสธท. (ล้านที่ 2)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

พ.ค.
17


งบดุลอย่างย่อ 30 เมษายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 เมษายน 2564.pdf

พ.ค.
11


ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบั …

Continue reading »

พ.ค.
11


มอบเงิน คปสอ.20 แห่ง เป็นเงิน 91,000 บาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

พ.ค.
05


ประกาศยกเลิกใบเสร็จ

ประกาศยกเลิกใบเสร็จ.pdf

เม.ย.
30


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายจิรพงศ์ สุทธิบริบาล สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และสมาชิก ฌกส.สหกรณ์

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »