Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. แจ้งวันหยุดทำการ — 11 สิงหาคม 2022
  2. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายคำแหง โคตรวิทย์ สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2) — 9 สิงหาคม 2022
  3. ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 — 8 สิงหาคม 2022
  4. ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ — 8 สิงหาคม 2022
  5. อบรมวางแผนการเงินก่อนเกษียณ 6 สิงหาคม 2565 — 6 สิงหาคม 2022

Author's posts listingsมิ.ย.
28


รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2565.pdf ใบสมัคร …

Continue reading »

มิ.ย.
25


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว รต.ประยูร ไชยสมบัติ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  25 มิถุนายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรร …

Continue reading »

มิ.ย.
21


ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565

ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำ …

Continue reading »

มิ.ย.
10


โครงการปรับลดอัตราการชําระทุนเรือนหุ้นรายเดือนเพื่อนําส่วนลดมาชําระหนี้รายเดือน

โครงการปรับลดการชำระหุ้น เพื่อนำส่วนต่าง มาชำระหนี้รายเ …

Continue reading »

มิ.ย.
09


ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาค …

Continue reading »

พ.ค.
25


การปรับลดหุ้นจาก 5% เหลือ 3%

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน.pdf

พ.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายเบ่ม อินลุเพท สมาชิก กสธท. (ล้านที่ 2)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

พ.ค.
17


งบดุลอย่างย่อ 30 เมษายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 เมษายน 2564.pdf

พ.ค.
11


ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบั …

Continue reading »

พ.ค.
11


มอบเงิน คปสอ.20 แห่ง เป็นเงิน 91,000 บาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

พ.ค.
05


ประกาศยกเลิกใบเสร็จ

ประกาศยกเลิกใบเสร็จ.pdf

เม.ย.
30


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายจิรพงศ์ สุทธิบริบาล สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และสมาชิก ฌกส.สหกรณ์

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

เม.ย.
23


งบดุลอย่างย่อ ณ 31 มีนาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ ณ 31 มีนาคม 2564.pdf

เม.ย.
16


เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศเลื่อนโครงการสัญจร 2564.pdf

เม.ย.
10


10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจัง …

Continue reading »

เม.ย.
10


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »

เม.ย.
02


ประกาศ แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด (1 เมษายน 2564)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ฉบ …

Continue reading »

เม.ย.
01


โครงการ ช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)

ช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ).pdf  เอกสารป …

Continue reading »

มี.ค.
31


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดประกาศ : ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย …

Continue reading »

มี.ค.
29


สมาคม สสธท.(ล้านที่1) แก้ไขใบสมัครใหม่ เริ่ม 1 เมษายน 2564

ดาวน์โหลด: ใบสมัครสมาชิก สสธท ประเภท สามัญ เริ่มใช้ 1 เ …

Continue reading »

มี.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นางปราณี ป้องปก สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

มี.ค.
14


ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ ปี 2564 รุ่นที่ 2

(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม)

มี.ค.
09


รับโล่ศูนย์ประสานงาน สสธท.ที่มีสมาชิกใหม่เพิ่มมากที่สุด รองชนะเลิศอันดับ2

มี.ค.
05


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นางเรียบ มุ่งแสง สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »

ก.พ.
27


ภาพกิจกรรม โครงการอบรมสมาชิกใหม่ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข …

Continue reading »

ก.พ.
26


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวนายเบ่ม อินลุเพท สมาชิก กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

ก.พ.
26


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ด.ต.พรมมา ฤาโสภา สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

ก.พ.
10


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวนายพัลลภ พธิราชา สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

ก.พ.
08


แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพ …

Continue reading »

ก.พ.
05


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวนางเอื้อมพร สมรูป สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชวง ยอดยศ รองประธานกรรมการ …

Continue reading »

ม.ค.
28


ยกเลิกเอกสารประกอบการยื่นเสนอขายที่ดินและเพิ่มเติมประกาศ 28 มกราคม 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ฉบ …

Continue reading »

ม.ค.
28


จดหมายข่าว มกราคม 2564

จดหมายข่าว มกราคม 2564.pdf

ม.ค.
15


รายงานจำนวนสมาชิก กสธท.

รายงานจำนวนสมาชิก กสธท.pdf

ม.ค.
15


รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ

รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ.pdf

ม.ค.
15


รายงานสมาชิก สสธท

รายงานสมาชิก สสธท.pdf

ม.ค.
07


กำหนดหน่วยให้บริการงานสินเชื่อ ประจำปี 2564

ประกาศ กำหนดหน่วยให้บริการงานสินเชื่อ ประจำปี 2564.pdf

ม.ค.
06


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอาทิตย์ ปัทถาพงษ์ สมาชิก กสธท.

ม.ค.
06


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายชัยกร ลักขณาวรรณกุล สมาชิก กสธท.

ม.ค.
06


กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก กสธท. เสียชีวิตเมื่อ 86-90 ปี

 กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก กส …

Continue reading »

ธ.ค.
29


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกใหม่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ฉบ …

Continue reading »