Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. แผรอนุมัติเงินกู้ เดือนมิถุนายน 2566 — 1 มิถุนายน 2023
  2. จดหมายข่าว เดือน พฤษภาคม 2566 — 24 พฤษภาคม 2023
  3. แจ้งวันหยุดทำการ เดือนพฤษภาคม 2566 — 24 พฤษภาคม 2023
  4. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายทองม้วน จักรนารายณ์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และสมาคมฌกส.สหกรณ์ — 21 พฤษภาคม 2023
  5. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสมถวิล ลมอ่อน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) ,กองทุนภาคอีสาน และสมาคมฌกส.สหกรณ์ — 21 พฤษภาคม 2023

Author's posts listingsมี.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายหนูจันทร์ ทาสาลี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1) และ กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่  9 มีนาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »

มี.ค.
07


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายพนมพร ขันทะสาร สมาชิกสมาคม ฌกส.

7 มีนาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเค …

Continue reading »

มี.ค.
01


วาระการประชุมใหญ่ 2564 สมาคม ฌกส. 5 มีนาคม 2565

วาระการประชุมใหญ่ 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ …

Continue reading »

ก.พ.
28


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางอารีย์ วรรณศิริ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  18 กุมภาพัธ์ 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรร …

Continue reading »

ก.พ.
22


19-21 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ …

Continue reading »

ก.พ.
11


รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2565

รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2565

ก.พ.
10


ประกาศเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

ประกาศสหกรณ์ฯสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เป็นสหกรณ์ข …

Continue reading »

ก.พ.
09


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 9 กุมภาพัธ์ 2565  นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรร …

Continue reading »

ก.พ.
08


เงินรอตรวจสอบ ณ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรอตรวจสอบ ณ 8 กุมภาพันธ์ 2565  

ก.พ.
07


ร่วมพิธีฌาปนกิจ สมาชิก ฌกส.ประเภท 2 นายหลวง บุญมี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบแก่ครัวสมาชิก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายสาคร รอดขันเมือง ประธ …

Continue reading »

ก.พ.
07


ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ฌกส. ประเภท2 นางอินทร์ สุทธิวรรณา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รอ …

Continue reading »

ก.พ.
07


ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ฌกส. ประเภท2 นางหนูนิล เสียงใส

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรัตน์ กัณหา กรรมการศ …

Continue reading »

ม.ค.
24


จดหมายข่าว มกราคม 2565

จดหมายข่าว มกราคม 2565

ม.ค.
22


ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน 21 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังห …

Continue reading »

ม.ค.
18


รายงานประจำปี 2564 ฉบับมีมติจากที่ประชุมใหญ่ ณ 18-01-2655

รายงานประจำปี 2564 ฉบับมีมติจากที่ประชุมใหญ่ ณ 18-01-26 …

Continue reading »

ม.ค.
18


งบดุลอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2564

ม.ค.
14


สรุปข้อมูลรายไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ 14-01-2565

สรุปข้อมูลรายไตรมาส ที่ 1 ข้อมูล ณ 14-01-2565

ม.ค.
13


วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565

เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565

ม.ค.
12


เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำก …

Continue reading »

ม.ค.
12


ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึ …

Continue reading »

ม.ค.
12


ประกาศ ประมวลจริยธรรม ของกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ ประมวลจริยธรรม ของกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ส …

Continue reading »

ม.ค.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายประภาส ศรีโบราณ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  12 มกราคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

ม.ค.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายเขมรินทร์ ทรัพย์เวโรจน์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  12 มกราคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

ม.ค.
12


สวัสดีปีใหม่ 2565

ม.ค.
12


งบดุลอย่างย่อ 30 พฤศจิกายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 พฤศจิกายน 2564

ม.ค.
11


เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ 2 และ 3

เปิดรับสมัครดังนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ …

Continue reading »

ม.ค.
09


ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเ …

Continue reading »

ม.ค.
05


ประกาศ สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเดือนธันวาคม 2564

ประกาศ สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเดือนธันวาคม 2564

ธ.ค.
14


โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ประกา …

Continue reading »

ธ.ค.
08


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปัญญาศักดิ์ กิตธาธำรง สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  8 ธันวาคม 2564  นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ธ.ค.
08


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเรืองศิลป์  สุวรรณ สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

ธ.ค.
08


ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการและกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจำปี 2565

ประกาศ ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการและกองทุนช่วยเหลือสมาชิก …

Continue reading »

ธ.ค.
08


รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2564

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน …

Continue reading »

ธ.ค.
03


กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2564)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ …

Continue reading »

พ.ย.
23


แจ้งกำหนดครบชำระสมาคม สสธท., กสธท., ชสอ. และกองทุนภาคอีสาน

วิธีการตรวจสอบรายการหักประกันชีวิตและฌาปนกิจผ่านปันผล

พ.ย.
20


งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 2564

พ.ย.
18


แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

พ.ย.
04


ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565

ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565

พ.ย.
02


กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ปี 2565

โบว์ชัวร์การรับสมัครกองทุนล้านอุดร ปี 2565 ใบสมัครกองทุ …

Continue reading »

ต.ค.
31


เปิดให้ตรวจสอบรายการจ่ายปันผล-เฉลี่ยคืน ผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์แล้ว