Monthly Archive: ธันวาคม 2021ธ.ค.
14


โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ประกา …

Continue reading »

ธ.ค.
08


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปัญญาศักดิ์ กิตธาธำรง สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  8 ธันวาคม 2564  นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ธ.ค.
08


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเรืองศิลป์  สุวรรณ สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

ธ.ค.
08


ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการและกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจำปี 2565

ประกาศ ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการและกองทุนช่วยเหลือสมาชิก …

Continue reading »

ธ.ค.
08


รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2564

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน …

Continue reading »

ธ.ค.
03


กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2564)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ …

Continue reading »