Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2022ก.พ.
28


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางอารีย์ วรรณศิริ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  18 กุมภาพัธ์ 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรร …

Continue reading »

ก.พ.
22


19-21 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ …

Continue reading »

ก.พ.
11


รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2565

รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2565

ก.พ.
10


ประกาศเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

ประกาศสหกรณ์ฯสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เป็นสหกรณ์ข …

Continue reading »

ก.พ.
09


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 9 กุมภาพัธ์ 2565  นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรร …

Continue reading »

ก.พ.
08


เงินรอตรวจสอบ ณ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรอตรวจสอบ ณ 8 กุมภาพันธ์ 2565  

ก.พ.
07


ร่วมพิธีฌาปนกิจ สมาชิก ฌกส.ประเภท 2 นายหลวง บุญมี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบแก่ครัวสมาชิก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายสาคร รอดขันเมือง ประธ …

Continue reading »

ก.พ.
07


ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ฌกส. ประเภท2 นางอินทร์ สุทธิวรรณา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รอ …

Continue reading »

ก.พ.
07


ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ฌกส. ประเภท2 นางหนูนิล เสียงใส

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรัตน์ กัณหา กรรมการศ …

Continue reading »