«

»

ต.ค.
02


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

เนื่องด้วยการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 26) จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับฝากในวันที่ 30 กันยาน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 28 ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ต่อไปอีกเป็นระยะที่ 27 ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้

  1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่ครบกำหนดฝากในวันที่ 30 กันยายน 2564 หากไม่ถอนหรือปิดบัญชีเงินฝาก ให้ถือว่า ได้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 27) ต่อ
  2. รับบริการเปิดบัญชีเงินฝากจากสมาชิกรายใหม่ มีเงื่อนไขดังนี้

2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

2.2 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งที่ 2 จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน 500 บาท

2.3  ถ้าถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์

2.4  ยอดเงินฝากในบัญชีมีจำนวนต่ำกว่า 2,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

  1. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ ฯ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี)
  2. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2565

จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 27) ได้ที่สหกรณ์ภายในระยะเวลา        ที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ

ดาวน์โหลด  ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2


Share to Line