พ.ค.
13


มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ

13 พฤษภาคม 2559 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ นางเพ็ญศิริ แก้วโพนยอ จำนวน 4,000 บาท

13226859_1038839832844403_7121380724276122115_n


Share to Line

เม.ย.
29


ประกาศ ปรับลดการชำระค่าทุนเรือนหุ้นรายเดือน

hoon_8_to_5

อ่านต่อ… ประกาศ ปรับลดทุนเรือนหุ้น พ.ศ. 2559 _(28 เม.ย.59).pdf 

 

กรณีสมาชิกประสงค์เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นรายเดือน(เพิ่ม/ลด)โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ส่งมายังสหกรณ์ฯ

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน .pdf 

 


Share to Line

เม.ย.
26


22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ดูงาน

800px

22 เมษายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด โดยประเด็นหลักๆ ในการศึกษาดูงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดำเนินการ การระดมเงินฝาก การระดมทุนเรือนหุ้น และการจัดการความเสี่ยง

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
26


มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ

13062419_1026263270768726_8880448538150086801_n

22 เมษายน 2559 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ(ไฟไหม้บ้าน) น.ส.วิไล เหมือนทองจีน 10,000 บาท


Share to Line

มี.ค.
30


เงินปันผลค้างจ่าย

สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ได้มีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีสมาชิกสมทบซึ่งยังไม่มาติดต่อขอรับเงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 40 ราย 
จึงขอให้สมาชิกดังรายชื่อข้างต้นติดต่อขอรับเงินปันผลจากสหกรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 หากเลยกำหนดเงินปันผลจะถูกตัดมาเป็นเงินรายได้ประจำปี 2559 ของสหกรณ์ต่อไป 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลด…

รายชื่อ พร้อมประกาศเงินปันผลค้างจ่าย.pdf 


Share to Line

มี.ค.
30


คำสั่ง กำหนดนโยบายการฟอกเงิน

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
ที่ 10  /2559
เรื่อง  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
************

อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »


Share to Line

มี.ค.
11


ผลการดำเนินการปี 2558 ฌกส

ดาวน์โหลด: ผลการดำเนินการปี 2558 สมาคม ฌกส. 


Share to Line

ธ.ค.
22


ติดต่อรับใบรับรองการเป็นสมาชิกภาพ สส.ชสอ. รอบ11-12/2558

สมาชิกที่สมัคร สส.ชสอ.รอบที่ 11-12/2558 สามารถมาติดต่อขอรับใบรับรองการเป็นสมาชิกภาพ สส.ชสอ. ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด


Share to Line

พ.ย.
16


ประกาศ ระเบียบเงินกู้ 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2558

new-loan-2558

 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 24 ส.ค.58.pdf 

 ประกาศกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พศ.2558.pdf 

 

อ่านเพิ่มเติม


Share to Line

ส.ค.
31


ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงิน สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
ฉบับที่  7 / 2558
เรื่อง  หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินประเภทสามัญ และ สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

—————————————–

    อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม   พ.ศ. 2558   และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  22  ครั้งที่ 12/2558    วันที่ 23  สิงหาคม  2558  เห็นชอบกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ยืมประเภทสามัญ และสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  6 เดือน
2. มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน สำหรับกู้สามัญพัฒนา      คุณภาพชีวิต และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือนสำหรับกู้ประเภทสามัญ
3. มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ยืม สามัญ  หรือ สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. กรณีมีหนี้เงินกู้ยืมคงเหลือสามารถยื่นคำขอกู้ยืมใหม่ได้เมื่อ  ชำระหนี้แล้วดังนี้
4.1  เงินกู้สามัญ   
           4.1.1 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบสหกรณ์  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  6  งวด
              4.1.2 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบธนาคาร  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
4.2  เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
             4.2.1 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบสหกรณ์  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  12 งวด
           4.2.2 สัญญาเงินกู้กำหนดชำระแบบธนาคาร  ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า  18 งวด
5. ระยะเวลาส่งชำระหนี้
5.1  เงินกู้สามัญ    ให้มีระยะเวลาชำระหนี้   ไม่เกิน 156 งวด และต้องชำระหนี้ให้หมดเมื่ออายุ
      ไม่เกิน 70  ปีบริบูรณ์
5.2  เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้มีระยะเวลาชำระหนี้   ไม่เกิน 216 งวด และต้องชำระหนี้     
      ให้หมด  เมื่ออายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
6. กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืม   ดังต่อไปนี้   

 

ที่ วงเงินกู้ยืม (บาท) ผู้ค้ำประกัน
อย่างน้อย    (คน)
1      50,001     –        500,000   1
2    500,001     –     1,000,000    2
3 1,000,001     –     1,500,000     3
4 1,500,001     –     2,000,000    4
5 2,000,001     –     2,500,000   5
6 2,500,001     –     3,000,000   6

7. ให้มีหลักประกันความมั่นคงเพิ่มเติมดังนี้
  7.1 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  
  7.2 เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข กรณีไม่สามารถสมัครสมาชิกได้   เนื่องจากอายุเกินให้จัดหาผู้ค้ำประกันเพิ่มอีกหนึ่งคน   7.3 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  กรณีกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไป
  7.4  ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี  โดยกำหนดให้สหกรณ์
เป็นผู้รับผลประโยชน์ ภายในวงเงินดังต่อไปนี้

ที่ วงเงินกู้ยืม (บาท) ทำประกันชีวิต
ทุนประกัน  (บาท)
1     800,001   –   1,000,000       100,000
2 1,000,001  –   1,200,000     150,000
3 1,200,001  –   1,400,000    200,000
4 1,400,001  –   1,600,000    250,000
5 1,600,001  –   1,800,000    300,000
6 1,800,001  –   2,000,000   350,000
7 2,000,001  –   2,200,000    400,000
8 2,200,001  –   2,400,000    450,000
9 2,400,001  –   2,500,000    500,000
10 2,500,001  –   3,000,000    600,000

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการ

ประกาศ  ณ  วันที่  27   สิงหาคม  พ.ศ.   2558
 
(นายสาคร  รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 

ดาวน์โหลด ประกาศสหรณ์ฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงิน สามัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 ส.ค.58


Share to Line