ก.ย.
03


ระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบนายทะเบียนผู้ตรวจสอบ


Share to Line

เม.ย.
11


สสธท.เปิดรับสมาชิกสมทบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เปิดรับสมาชิกรอบที่ 3/2555 และสมาชิกสมทบ(ประเภท 2) แล้ว

ดาวน์โหลดเอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย

ประกาศรับสมัครสมาชิกสมทบ สสธท.

ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาชิกสามัญ สสธท.

ใบสมัคร สมาชิกสมทบ สสธท.


Share to Line

มี.ค.
05


หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมแก่สมาชิก

สหกรณ์ฯเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกู้ดังนี้
กู้ ฉุกเฉินทั่วไปและAtM กู้สูงสุด 80,000 บาท ส่งชำระได้ไม่เกิน 12 งวด
ลดระยะเวลาขอกู้วนซ้ำกู้เงินสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
– กู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบสหกรณ์ เดิม 18 งวด เป็น 12 งวด
– กู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบธนาคารเดิม 24 งวด เป็น 18 งวด
ขยายเวลากู้ตามเกณฑ์อายุผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันดังนี้
-กรณี้ผู้กู้และผู้ค้ำ ซึ่งรับเงินบำนาญ มีอายุตัวครบ 70 ปีบริบูรณ์
-กรณี้ผู้กู้และผู้ค้ำ ซึ่งรับเงินบำเหน็จ มีอายุตัวครบ 60 ปีบริบูรณ์
* หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้กู้ยืมแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2555
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแผ่นพับรวม การให้บริการเงินกู้ (ใหม่).pdf  << สรุปทุกเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับการกู้

ดาวน์โหลดประกาศ อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »


Share to Line

ก.พ.
13


ประกาศสหกรณ์เรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
เรื่อง ความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

………………………………..

 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กำหนดความหมายของ ลูกจ้างชั่วคราว ตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย คุณสมบัติ วิธีการรับสมัครสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ดังต่อไปนี้…
ดาวน์โหลด: ระเบียบพร้อมด้วยใบประกาศแนบท้ายเรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »


Share to Line