ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2562

วันที่ 21 กันยายน 2561

แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา กลับหน้าแรกสหกรณ์

ขั้นตอนการสรรหา

1. วันที่ 21 กันยายน 2561 เปิดให้ลงคะแนนสรรหา เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ อำเภอที่สมาชิกปฏิบัติงานเมื่อหมดเวลาอนุโลมให้คนที่เข้าแถวอยู่ในขณะนั้นลงคะแนนได้
2. ให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อ ตามลำดับเลขที่สมาชิก
3. สมาชิกแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์สรรหา โดยใช้หลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ, พนักงานของรัฐ หรือบัตรอื่น ที่ติดรูปถ่ายโดยทาง
ราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ มาแสดงในการใช้สิทธิสรรหา
4. สมาชิกจะได้รับบัตรสรรหา 2 ใบ คือ บัตรสรรหาประธานกรรมการและบัตรสรรหากรรมการดำเนินการ สามารถเลือกประธานได้ 1 คน เลือกกรรมการได้ 7 คน (เขตละ 1 คน)
5. บัตรสรรหาต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
5.1 บัตรปลอม
5.2 บัตรที่ทำเครื่องหมายสรรหาเกินจำนวน กรรมการดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่พึงมีสรรหาในคราวนั้น
5.3 บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมาย
5.4 บัตรที่มีเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด
6. เครื่องหมายที่ใช้ในการสรรหา
7. การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหา ให้กระทำได้ไม่เกินวันที่ 7 กันยายน 2561
    หลังจากนั้นหากประสงค์จะใช้สิทธิ์สรรหาในหน่วยอื่นที่ตนมิได้มีรายชื่ออยู่ ให้ยื่นคำร้องต่อกรรมการประจำหน่วยสรรหา
    พร้อมแนบหนังสือสั่งการปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

 

ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้ ในวันลงคะแนนเสียง (วันที่ 21 กันยายน 2561 ) บริเวณปริมณฑลสรรหา เป็นอันขาด
1. ห้ามผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครหาเสียงในวันที่ลงคะแนนสรรหาทั้งในเขต ปริมณฑลและนอกเขตปริมณฑล เป็นอันขาด
2. ห้ามผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใส่เสื้อหรืออุปกรณ์ ใดๆที่เป็นสัญลักษณ์หรือหมายเลขอันเป็นการหาเสียง
3. ห้ามแจกเอกสารใบปลิวแผ่นพับ หรือบัตรแนะนำตัวของผู้สมัคร
4. ห้ามติดป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง

ดาวน์โหลด: แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ในหน่วยสรรหา 2561(ก.ส.14).pdf