Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. โครงการผ่อนผันการชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง — 28 ตุลาคม 2021
  2. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในสถานการณ์ของโรคโควิ-19 — 28 ตุลาคม 2021
  3. การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล — 26 ตุลาคม 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์ ศรีกะแกะ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1) — 26 ตุลาคม 2021
  5. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 — 19 ตุลาคม 2021

Author's posts listingsก.ย.
02


ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565.pdf

ก.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ กสธท.(ล้านที่2)

วันที่  1 กันยายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

ส.ค.
25


ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด …

Continue reading »

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเกษม บัวขาว สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายดวงราช บัวบน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
24


แผนอนุมัติเงินกู้ กันยายน 2564

ส.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นางสุมาภรณ์ ปัสสามา สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  13 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ส.ค.
13


มอบเงินศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

      เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ฯ …

Continue reading »

ส.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์นางสาวทัศนียา กองภา

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปน …

Continue reading »

ส.ค.
05


เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf