Monthly Archive: ตุลาคม 2022ต.ค.
29


วีดีทัศน์ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ต.ค.
21


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายสุชีพ สุขทน สมาชิก กองทุน กสธท.

วันที่ 21  ตุลาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

ต.ค.
21


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายอุดม เพชรสุวรรณ สมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

  วันที่ 21  ตุลาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธ …

Continue reading »

ต.ค.
18


รายการหักจากบัญชีเงินฝากชำระไทยสมุทร 17-10-2565

รายการหักจากบัญชีเงินฝากชำระไทยสมุทร 17-10-2565

ต.ค.
18


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2565 (สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256 …

Continue reading »

ต.ค.
12


รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2565

ต.ค.
04


ขอให้สมาชิกตรวจสอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับปันผลภายใน 20 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ขอให้สม …

Continue reading »

ต.ค.
04


วิธีแจ้งโอนเงินชำระ หุ้น หนี้ เงินฝาก กับสหกรณ์