Monthly Archive: กันยายน 2022ก.ย.
30


โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์

วันที่ 29 กันยายน 2565 สหกรณ์ฯ จัดประชุมโครงการจัดทำแผน …

Continue reading »

ก.ย.
27


ต้อนรับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณส …

Continue reading »

ก.ย.
23


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปรีชา จันทรทิพย์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 23 กันยนายน 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรม …

Continue reading »

ก.ย.
20


ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรร …

Continue reading »

ก.ย.
13


รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน 31 สิงหาคม 2565

รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน 31 สิงหาคม 2565

ก.ย.
08


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายสุชีพ  สุขทน สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รองประธานกร …

Continue reading »