«

»

มิ.ย.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางเสริญ จำใบรักษ์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และกสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย นายบุญโฮม ผิวฝ้าย รองประธานกรรมการ2, นายประเสริฐ สุภภูมิ กรรมการศึกษาฯ, นางทัศนีย์  กำไรทอง ผู้จัดการสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางเสริญ จำใบรักษ์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,516.00 บาท และเงินสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท. (ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line