«

»

ก.ย.
10


ประกาศ ยกเลิกการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นเงินสด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
เรื่อง      ยกเลิกการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นเงินสด
———————————–

    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์  ซึ่งในเกณฑ์การประเมินมีตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  จึงมีมติร่วมกันในการประชุมครั้งที่  15/2556  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2556  ดังนี้
1.    ให้ยกเลิกการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นเงินสด เพื่อลดความเสี่ยงและความปลอดภัยในทรัพย์สินของสมาชิก
2.    กำหนดหลักเกณฑ์ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  6  เดือน
3.    การยื่นกู้สามารถทำได้  2  กรณี
3.1     ยื่นกู้ที่จุดบริการ
3.2     ยื่นกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน  (ฉุกเฉิน  ATM)
4.    ระยะเวลาการยื่นกู้สามารถยื่นกู้ได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา  08.30  –  16.30  น.
5.    การจ่ายเงินกู้
5.1    ยื่นกู้ที่จุดบริการ สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน เท่านั้น โดย
•    ยื่นกู้ก่อนเวลา  14.00  น.  จะได้รับเงินกู้ภายใน  16.30  น.  ในวันเดียวกัน
•    ยื่นกู้หลังเวลา  14.00  น.  จะได้รับเงินกู้ในวันทำการถัดไป
5.2    ยื่นกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน  (ฉุกเฉิน  ATM)  สหกรณ์จะตั้งวงเงินที่ธนาคารกรุงไทย  โดย
•    ยื่นกู้ก่อนเวลา  15.30  น.  จะได้รับเงินกู้ภายใน  18.00  น.  น.  ในวันเดียวกัน
•    ยื่นกู้หลังเวลา  15.30  น.  จะได้รับเงินกู้ในวันทำการถัดไป
อนึ่ง  เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  ขอให้ท่านตรวจสอบเอกสารสัญญา, หลักฐาน, หมายเลขบัญชีธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้อง  ก่อนยื่นกู้

ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2556  เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2556

(นายวรวุฒิ   เมฆเวียน)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

[ดาวน์โหลดประกาศเรื่อง ยกเลิกการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นเงินสด]


Share to Line