«

»

ส.ค.
25


ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่  43 /2564 ลงวันที่

20 สิงหาคม 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ นั้น

เนื่องจากนายคมกริช ถานทองดี ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ เขต 4 เบอร์ 3

ได้ขอถอนตัวจากการสมัครในครั้งนี้ จึงทำให้ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการเขต 4 เหลือ 2 คน ดังนี้

1. นายนกเทศ วงศ์กระโทก หมายเลข 1

2. นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ หมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ผู้สมัครกรรมการถอนตัว.pdf


Share to Line