ก.ย.
27


ผลการนับคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 23 กันยายน 2564


Share to Line

ก.ย.
21


รายงานประจำปี 2563

รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 Update 21-09-2564

สำหรับรับรองรายงานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 31 ตุลาคม 2564


Share to Line

ก.ย.
10


กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเอทีเอ็ม

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม


Share to Line

ก.ย.
06


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการสมัครขอรับทุนการศึกษาปี 2564 รอบที่ 1 และ 2 ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ย.
02


ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ย.
02


ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่  1 กันยายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสถิต  แสงจันทร์ สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่ 2 ) จำนวน 1,000,000.00  บาท


Share to Line

ส.ค.
25


ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่  43 /2564 ลงวันที่

20 สิงหาคม 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ นั้น

เนื่องจากนายคมกริช ถานทองดี ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ เขต 4 เบอร์ 3

ได้ขอถอนตัวจากการสมัครในครั้งนี้ จึงทำให้ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการเขต 4 เหลือ 2 คน ดังนี้

1. นายนกเทศ วงศ์กระโทก หมายเลข 1

2. นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ หมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ผู้สมัครกรรมการถอนตัว.pdf


Share to Line

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเกษม บัวขาว สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายเกษม บัวขาว สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,989.70  บาท


Share to Line

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายดวงราช บัวบน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายดวงราช บัวบน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,999.41  บาท


Share to Line

ส.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นางสุมาภรณ์ ปัสสามา สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  13 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสุมาภรณ์ ปัสสามา สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,643.96 บาท


Share to Line

ส.ค.
13


มอบเงินศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ฯ นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบเงินนช่วยเหลือศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลหนองหนองหาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โรงพยาบาลบ้านผือ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยฯ สามพร้าว (อ.เมือง) แห่งละ 4,000 บาท เมื่อวันที่ 11และ 13 สิงหาคม 2564


Share to Line

ส.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์นางสาวทัศนียา กองภา

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และนางสาวทัศนีย์ กำไรทอง นายทะเบียนสมาคม พร้อมกับ เจ้าหน้าที่สมาคม ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกนางสาวทัศนียา กองภา และมอบเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 210,200 บาท


Share to Line

ส.ค.
05


เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf


Share to Line

ส.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกฌาปนกิจประเภท 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ร่วมงานฌาปนกิจสงเคราะห์คุณแม่เนียม ธารประเสริฐ สมาชิกประเภท 2 และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์


Share to Line

ก.ค.
30


ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654

ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 25654.pdf


Share to Line

ก.ค.
29


ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1/2564)

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่1-2564).pdf

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ค.
28


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564.pdf

ตรวจสอบและยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษา (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ค.
27


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ค.
23


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  23 กรกฎาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์  เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,980.00 บาท


Share to Line

ก.ค.
21


งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564.pdf


Share to Line

ก.ค.
15


เพิ่มมาตรการคัดกรองพัสดุ


Share to Line

ก.ค.
09


เป็นสักขีพยานโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ และ ดร.ฐนกร คำหารพล เหรัญญิกร่วมเป็นสักขีพยาน สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด โดย ดร.อัครพล เตชะพหล ประธานกรรการพร้อมคณะ มอบเงินแก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19 จำนวน 50,000 บาท


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.pdf


Share to Line

มิ.ย.
28


รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2565.pdf

ใบสมัครกรรมการสรรหา.pdf


Share to Line

มิ.ย.
25


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว รต.ประยูร ไชยสมบัติ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  25 มิถุนายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์  เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว รต.ประยูร ไชยสมบัติ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,013,946.65 บาท


Share to Line

มิ.ย.
21


ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565

ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565.pdf

แบบฟอร์มเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม.pdf


Share to Line

มิ.ย.
10


โครงการปรับลดอัตราการชําระทุนเรือนหุ้นรายเดือนเพื่อนําส่วนลดมาชําระหนี้รายเดือน

โครงการปรับลดการชำระหุ้น เพื่อนำส่วนต่าง มาชำระหนี้รายเดือน.pdf

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นและเงินกู้ยืม รายเดือน (โครงการลดหุ้นเหลือ300บาท เพื่อชำระหนี้).pdf

>>อับโหลดไฟล์(คลิ๊ก)


Share to Line

มิ.ย.
09


ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาคม 2564.pdf


Share to Line

พ.ค.
25


การปรับลดหุ้นจาก 5% เหลือ 3%

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน.pdf


Share to Line

พ.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายเบ่ม อินลุเพท สมาชิก กสธท. (ล้านที่ 2)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ เป็นตัวแทนกองทุน สวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)   มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก นายเบ่ม อินลุเพท จำนวน 1 ล้านบาท


Share to Line

พ.ค.
17


งบดุลอย่างย่อ 30 เมษายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 เมษายน 2564.pdf


Share to Line

พ.ค.
11


ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ฉบับที่ 31 /2564

เรื่อง  ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ทุกฉบับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดิน

          เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์

……………………………….

                   ตามที่สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้มีโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานโดยวิธีประกวดราคา ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากได้มีผู้ร้องขอคัดค้านการทำสัญญาจัดซื้อที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการจึงได้ประชุมในวันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 แล้วมีมติให้ยกเลิกการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานในครั้งนี้            เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำซึ่งอาจจะทำให้ผู้เสนอขายผู้หนึ่งผู้ใด ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จึงขอยกเลิกประกาศสหกรณ์        ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 15/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 , ประกาศสหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 16/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 และ ประกาศสหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 26/2564  ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เสียทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม 2564

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลด:   ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน.pdf


Share to Line

พ.ค.
11


มอบเงิน คปสอ.20 แห่ง เป็นเงิน 91,000 บาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย กรรมการและผู้จัดการ เดินทางไปมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์แก่กรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอในสถานการณ์โควิด 19 (28 แห่ง ) เป็นเงินทั้งสิ้น 91,000 บาท โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบ

 


Share to Line

พ.ค.
05


ประกาศยกเลิกใบเสร็จ

ประกาศยกเลิกใบเสร็จ.pdf


Share to Line

เม.ย.
30


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายจิรพงศ์ สุทธิบริบาล สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และสมาชิก ฌกส.สหกรณ์

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายจิรพงศ์ สุทธิบริบาล สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,014,141.00 บาท และเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 204,300 บาท


Share to Line

เม.ย.
23


งบดุลอย่างย่อ ณ 31 มีนาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ ณ 31 มีนาคม 2564.pdf


Share to Line

เม.ย.
16


เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2564

ประกาศเลื่อนโครงการสัญจร 2564.pdf


Share to Line

เม.ย.
10


10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดอบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ประจำปี 2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เป็นพิธีกร


ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line