ก.ย.
02


ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ กสธท.(ล้านที่2)

วันที่  1 กันยายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสถิต  แสงจันทร์ สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่ 2 ) จำนวน 1,000,000.00  บาท


Share to Line

ส.ค.
25


ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่  43 /2564 ลงวันที่

20 สิงหาคม 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ นั้น

เนื่องจากนายคมกริช ถานทองดี ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ เขต 4 เบอร์ 3

ได้ขอถอนตัวจากการสมัครในครั้งนี้ จึงทำให้ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการเขต 4 เหลือ 2 คน ดังนี้

1. นายนกเทศ วงศ์กระโทก หมายเลข 1

2. นางพัชรินทร์ ชำนาญกิจ หมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ผู้สมัครกรรมการถอนตัว.pdf


Share to Line

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเกษม บัวขาว สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายเกษม บัวขาว สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,989.70  บาท


Share to Line

ส.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายดวงราช บัวบน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  24 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายดวงราช บัวบน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,999.41  บาท


Share to Line

ส.ค.
24


แผนอนุมัติเงินกู้ กันยายน 2564


Share to Line

ส.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นางสุมาภรณ์ ปัสสามา สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  13 สิงหาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสุมาภรณ์ ปัสสามา สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,643.96 บาท


Share to Line

ส.ค.
13


มอบเงินศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ฯ นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบเงินนช่วยเหลือศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลหนองหนองหาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง โรงพยาบาลบ้านผือ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยฯ สามพร้าว (อ.เมือง) แห่งละ 4,000 บาท เมื่อวันที่ 11และ 13 สิงหาคม 2564


Share to Line

ส.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์นางสาวทัศนียา กองภา

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และนางสาวทัศนีย์ กำไรทอง นายทะเบียนสมาคม พร้อมกับ เจ้าหน้าที่สมาคม ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกนางสาวทัศนียา กองภา และมอบเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 210,200 บาท


Share to Line

ส.ค.
05


เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เปิดให้บริการถอนเงินฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf


Share to Line