ก.พ.
09


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 9 กุมภาพัธ์ 2565  นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยนายสุรัตน์ กัณหา กรรมการศึกษาฯ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ  เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายบุญเสาร์  ประจันตะเสน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,745.60  บาท


Share to Line

ก.พ.
08


เงินรอตรวจสอบ ณ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรอตรวจสอบ ณ 8 กุมภาพันธ์ 2565

 


Share to Line

ก.พ.
07


ร่วมพิธีฌาปนกิจ สมาชิก ฌกส.ประเภท 2 นายหลวง บุญมี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบแก่ครัวสมาชิก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย น.ส.ทัศนีย์ กำไรทอง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประเภท 2 นายหลวง บุญมี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบแก่ครัวสมาชิก


Share to Line

ก.พ.
07


ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ฌกส. ประเภท2 นางอินทร์ สุทธิวรรณา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประเภทที่ 2  นางอินทร์ สุทธิวรรณา


Share to Line

ก.พ.
07


ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ฌกส. ประเภท2 นางหนูนิล เสียงใส

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรัตน์ กัณหา กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางชุลีพร แดนสุข กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ร่วมวางหรีดพร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประเภทที่ 2 นางหนูนิล เสียงใส


Share to Line

ม.ค.
24


จดหมายข่าว มกราคม 2565

จดหมายข่าว มกราคม 2565


Share to Line

ม.ค.
22


ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน 21 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดทำโครงการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่การเงินประจำหน่วยงานสาธารณสุขทั้งจังหวัดอุดรธานีเข้าประชุม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือในการหักเงินสมาชิก บริหารความเสี่ยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา ประสานงาน และรับทราบระบบการประมวลผลของสหกรณ์


Share to Line

ม.ค.
18


รายงานประจำปี 2564 ฉบับมีมติจากที่ประชุมใหญ่ ณ 18-01-2655

รายงานประจำปี 2564 ฉบับมีมติจากที่ประชุมใหญ่ ณ 18-01-2655


Share to Line

ม.ค.
18


งบดุลอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ 31 ธันวาคม 2564


Share to Line

ม.ค.
14


สรุปข้อมูลรายไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ 14-01-2565

สรุปข้อมูลรายไตรมาส ที่ 1 ข้อมูล ณ 14-01-2565


Share to Line

ม.ค.
13


วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565

เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565


Share to Line

ม.ค.
12


เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด

เป็นสมาคมฌาปนกิจซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ:

ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจ ฌส.อด.

โบว์ชัวร์ ฌส.อด.

 


Share to Line

ม.ค.
12


ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์


Share to Line

ม.ค.
12


ประกาศ ประมวลจริยธรรม ของกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ ประมวลจริยธรรม ของกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์


Share to Line

ม.ค.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายประภาส ศรีโบราณ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  12 มกราคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายประภาส ศรีโบราณ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,010,518.31  บาท


Share to Line

ม.ค.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายเขมรินทร์ ทรัพย์เวโรจน์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  12 มกราคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายเขมรินทร์ ทรัพย์เวโรจน์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,010,994.58  บาท


Share to Line

ม.ค.
12


สวัสดีปีใหม่ 2565


Share to Line

ม.ค.
12


งบดุลอย่างย่อ 30 พฤศจิกายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 พฤศจิกายน 2564


Share to Line

ม.ค.
11


เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ 2 และ 3

เปิดรับสมัครดังนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 จำกัด  

โบว์ชัวร์สมาคม สสธ.อด.2

ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจ สสธ.อด.3

—————————————————————————–

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 จำกัด  

โบว์ชัวร์ สสธ.อด.3

ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจ สสธ.อด.3

 


Share to Line

ม.ค.
09


ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

 


Share to Line

ม.ค.
05


ประกาศ สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเดือนธันวาคม 2564

ประกาศ สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเดือนธันวาคม 2564


Share to Line

ธ.ค.
14


โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

ประกาศ ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ภัยโควิด-19

 เอกสารประกอบการกู้เงินสวัสดิการสู้ภัยโควิด


Share to Line

ธ.ค.
08


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปัญญาศักดิ์ กิตธาธำรง สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  8 ธันวาคม 2564  นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายปัญญาศักดิ์ กิตธาธำรงสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,004,595.41  บาท


Share to Line

ธ.ค.
08


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายเรืองศิลป์  สุวรรณ สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายเรืองศิลป์  สุวรรณ สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่ 2 ) จำนวน 1,000,000.00  บาท


Share to Line

ธ.ค.
08


ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการและกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจำปี 2565

ประกาศ ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการและกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจำปี 2565

แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการทั่วไป

แผ่นพับรวม สวัสดิการสมาชิก


Share to Line

ธ.ค.
08


รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2564

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2564


Share to Line

ธ.ค.
03


กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2564)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2564)


Share to Line

พ.ย.
23


แจ้งกำหนดครบชำระสมาคม สสธท., กสธท., ชสอ. และกองทุนภาคอีสาน

วิธีการตรวจสอบรายการหักประกันชีวิตและฌาปนกิจผ่านปันผล


Share to Line

พ.ย.
20


งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 2564

งบดุลอย่างย่อ 31 ตุลาคม 2564


Share to Line

พ.ย.
18


แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ


Share to Line

พ.ย.
04


ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565

ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด ประจำปี 2565


Share to Line

พ.ย.
02


กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสมาชิก ปี 2565

โบว์ชัวร์การรับสมัครกองทุนล้านอุดร ปี 2565

ใบสมัครกองทุนล้านอุดร


Share to Line

ต.ค.
31


เปิดให้ตรวจสอบรายการจ่ายปันผล-เฉลี่ยคืน ผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์แล้ว


Share to Line

ต.ค.
31


วิธีการตรวจสอบรายการหักประกันชีวิตและฌาปนกิจผ่านปันผล

 

ล็อกอินผ่านเมนูเว็บบอร์ด >>


Share to Line

ต.ค.
30


วีดีทัศน์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564

 รายงานประจำปีต่างๆ ของสหกรณ์ฯ

ฝากกดติดตามช่อง Youtube สหกรณ์ด้วยครับ >> [คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม Youtube สหกรณ์]


Share to Line

ต.ค.
26


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์ ศรีกะแกะ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  26 ตุลาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายณรงค์ ศรีกะแกะ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,007,791.79  บาท


Share to Line

ต.ค.
18


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564


Share to Line

ต.ค.
11


โปรแกรมคำนณวนการส่งหุ้นเป็นปันผล

โปรแกรมคำนณวนหุ้นเป็นปันผล


Share to Line

ต.ค.
08


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน กันยายน-พฤศจิกายน 2564

 

ข่าวสารการรับสมัคร ฌาปนกิจและกองทุน 08-10-2564


Share to Line

ต.ค.
02


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

เนื่องด้วยการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 26) จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับฝากในวันที่ 30 กันยาน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 28 ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการระดมเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ต่อไปอีกเป็นระยะที่ 27 ซึ่งมีเงื่อนไขการรับฝากดังนี้

  1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ที่ครบกำหนดฝากในวันที่ 30 กันยายน 2564 หากไม่ถอนหรือปิดบัญชีเงินฝาก ให้ถือว่า ได้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 27) ต่อ
  2. รับบริการเปิดบัญชีเงินฝากจากสมาชิกรายใหม่ มีเงื่อนไขดังนี้

2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

2.2 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งที่ 2 จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน 500 บาท

2.3  ถ้าถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์

2.4  ยอดเงินฝากในบัญชีมีจำนวนต่ำกว่า 2,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

  1. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ ฯ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี)
  2. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2565

จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 2 (ระยะที่ 27) ได้ที่สหกรณ์ภายในระยะเวลา        ที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ

ดาวน์โหลด  ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2


Share to Line